UDOSTĘPNIANIE AKT W CELACH NAUKOWO-BADAWCZYCH/PRASOWYCH

Odsłuchaj Wydrukuj

UDOSTĘPNIANIE AKT W CELACH NAUKOWO – BADAWCZYCH/PRASOWYCH

Osoba lub instytucja wnioskująca o dostęp do akt w celach naukowo-badawczych/prasowych zobowiązana jest złożyć następujące dokumenty:

➢ adresowany do Prezesa Sądu wniosek o dostęp do akt zawierający w szczególności uzasadnienie konieczności otrzymania dostępu do wnioskowanych akt zawierający informacje nt. celu i zakresu badania naukowego/prasowego, wykaz konkretnych sygnatur akt spraw lub kategorii spraw (powołując się na aktualne przepisy prawa) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z załącznikami – wzór wniosku do pobrania poniżej;

➢ oświadczenie dotyczące przetwarzania udostępnionych danych  – wzór do pobrania poniżej;

➢ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - wzór do pobrania poniżej;

➢ aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji, potwierdzające fakt przygotowywania pracy naukowo – badawczej lub inny dokument wskazujący na fakt istnienia uprawnienia do udostępnienia akt (podstawy uprawnienia), w przypadku wniosku o dostęp do akt sprawy w celach prasowych – potwierdzoną za zgodność kopię legitymacji prasowej.

Wniosek może zostać złożony w formie tradycyjnej lub elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) bądź pocztą e-mail podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wniosek o udostępnienie akt

Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

Oświadczenie dotyczące przetwarzania udostępnianych danych

klauzula informacyjna