Zamówienia publiczne

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pomocą systemu EZamowienia zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dostępnym pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4fb4726-4be1-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pomocą systemu EZamowienia zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dostępnym pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cbb3aea-0c3c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem dostępna jest na portalu:

  https://ezamowienia.gov.pl

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d0f0e28-21df-11ed-9071-8637ea33a6f9

Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem dostępna jest na portalu:  https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=22230755

Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem dostępna jest na portalu:  https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=21716406

Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem dostępna jest na portalu:  https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=21167097

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawa Pzp, na usługę pod nazwą:Sprzątanie i konserwacja pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwacja i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach”

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SWZ

3.Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4.Załącznik nr 1a - Formularz cenowy

5.Załącznik nr 2 - Regulamin sprzątania budynków SR w Gdyni

6.Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art.125 ust.1

7.Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spelnianiu warunkow zamowienia art.125 ust.1

8.Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniajacego zasoby

9.Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług

10.Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

11.Załącznik nr 8 - Wzór umowy

12.Załącznik nr 9 - Wykaz osób

13.Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy dot. pracowników

14.Załącznik nr 11 - Oświadczenie pracownika

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZASTĘPCZĄ OBSŁUGĘ KASOWĄ SĄDU REJONOWEGO W GDYNI, SYGNATURA POSTĘPOWANIA ZP 1/2020.

 

PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE UDZIELANE JEST W ZWIĄZKU Z ART. 4 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PZP. WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PZP.

1.Zapytanie ofertowe

2.Formularz ofertowy

3.Wzór umowy z załącznikami

4.UMOWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) zwanej dalej ustawą PZP.

1.Ogłoszenie

2.SIWZ

3.Formularz_ofertowy_cz.I.

4.Formularz_ofertowy_cz.II.

5.Oświadczenie o grupie kapitałowej.

6.Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.Wzór umowy.

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZASTĘPCZA OBSŁUGĘ KASOWĄ SADU REJONOWEGO W GDYNI, SYGNATURA POSTĘPOWANIA ZP 2/2019.

PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE UDZIELANE JEST W ZWIĄZKU Z ART. 4 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PZP. WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PZP.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy z załącznikami

4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora

                                                                                      GDYNIA, DNIA 27.08.2019 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH - POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ – OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH   PODSTAWIE ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

W załączeniu :

 

 1. Zal. nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Zal. nr 1 do formularza oferty - Arkusz cenowy
 3. Zal. nr 1a - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
 4. Zal. nr 1b - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
 5. Zal. nr 2 - Wykaz usług
 6. Zal nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
 7. Zal. nr 4 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 8. Zał. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 9. Zal. nr 6- Wykaz osób
 10. Zal. nr 7 - wzór umowy
 11. Zal. nr 8 - Oświadczenie dot. urządzenia RTG

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków oraz w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55.

 

W załączeniu :

 

                                                                          Gdynia 10.08.2018r.

Znak sprawy PN 3/2018

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na „Sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach uprzejmie informuje :

 1. Prosimy o podanie kwoty ostatniej faktury za miesiąc lipiec.

Odpowiedź :

Kwota faktury za lipiec wynosi 26319,49 zł ( brutto)

 

 1. Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów działających w ramach Konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż:
 • obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie Zamówienia ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach Konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów,
 • powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu Zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie Zamówienia członkowie Konsorcjum?

Odpowiedź :

Wykonawca składający ofertę w ramach Konsorcjum składa 1 ( słownie : jedną ) fakturę wystawioną przez Lidera Konsorcjum.

Nie dopuszcza się wystawienia faktury przez podmiot inny, niż ubiegający się o udzielenie Zamówienia członkowie Konsorcjum.

 

 1. Zamawiający w § 6 umowy określił wysokość kar umownych jakie będą naliczane w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. W/w kary są wygórowane w stosunku do przedmiotu Zamówienia.

       Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych o 50%.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje obniżenia wysokości kar umownych  określonych w paragrafie 6 wzoru umowy będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ.

 

 1. Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

 

 1. Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo?
 2. Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy?
 3. Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy?
 4. Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia.
 5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy.
 6. Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu.
 7. W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy?
 8. Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest byłymi pracownikami Zamawiającego.
 9. Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub zakończenia kontraktu?
 10. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?
 11. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?
 12. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
 13. W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
 14. Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
 15. Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
 16. Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa.
 17. Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy?
 18. Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?
 19. Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących odpraw.
 20. Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących nagród.
 21. Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te osoby pełnią w związkach?
 22. Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2017 r. na poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności
 23. Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń.
 24. Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23’ KP nowy Wykonawca przez i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi?
 25. Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym /przedemerytalnym?
 26. Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju?
 27. Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników dedykowanych do przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.

Odpowiedź :``

Zamawiający nie wymaga przejęcia pracowników Wykonawcy, aktualnie świadczącego usługę utrzymania czystości.

 

 1. Zmawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności porządkowe lub czynności sprzątania na umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne.  Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z  powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź :

Zachowany zostaje wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na umowę o pracę.

 

6. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej także „Pzp”), niniejszym wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, poprzez wykreślenie postanowień przewidujących możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2 i pkt. 4 Pzp.

Uzasadnienie`````````````````````````````````````````

Wykonawca sygnalizuje, że z obserwacji rynku zamówień publicznych wynika, iż jeżeli zamawiający przewidują możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie aktualnego przepisu art. 24 ust. 5 pkt. 2 Pzp (do dnia 27 lipca 2016r. przesłanka ta była ujęta w obecnie uchylonym art. 24 ust. 2a Pzp), to takie postępowanie jest naznaczone licznymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej, które w sposób znaczący przedłużają procedurę prowadzonego postępowania i mogą zagrozić powodzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia. Z obserwacji Wykonawcy wynika, iż schemat działania oferentów jest następujący:

 • po podjęciu przez Zamawiającego decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą, składa pierwsze z serii odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej także „KIO”) twierdząc, że konkurent poważnie naruszył obowiązki zawodowe, podając przykłady tych rzekomych naruszeń,
 • w wyniku takiego odwołania KIO wydaje wyrok, w którym może stwierdzić faktyczne dopuszczenie się przez wykonawcę naruszenia obowiązków zawodowych – w takim wypadku KIO unieważnia decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny oferto, w tym przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania od danego wykonawcy wyjaśnień w celu ustalenia czy przeprowadzone zostało postępowanie naprawcze przez danego wykonawcę (przed ewentualnym wykluczeniem danego wykonawcy z postępowania, zamawiający ma obowiązek ocenić przedstawione przez wykonawcę dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp),
 • w wyniku takiego wezwania wykonawca składa stosowne wyjaśnienia, Zamawiający dokonuje oceny tych wyjaśnień i albo wybiera ponownie, jako najkorzystniejszą ofertę tego wykonawcy, uznając że doszło do skutecznego przeprowadzenia postępowania naprawczego (self-cleaning) przewidzianego w art. 24 ust. 8 w zw. z ust. 9 Pzp – wtedy kolejne odwołanie do KIO na tę decyzję Zamawiającego składa wykonawca, którego oferta nie była ofertą najkorzystniejszą, lub w sytuacji uznania, że postępowanie naprawcze nie zostało przeprowadzone należycie odwołanie do KIO składa wykluczony wykonawca.

Ocenić należy, że fakultatywna przesłanka wykluczenia przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, podobnie jak obowiązująca od 28 lipca 2016r. przesłanka z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, są bardzo nieostre, podobnie jak trudna do jednoznacznej oceny jest procedura naprawcza przewidziana w powyższym zakresie, zaś stosowanie w praktyce przedmiotowych przepisów, przy aktualnym braku stosownych opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (w myśl art. 154c Pzp), niesie z sobą jedynie wątpliwości i obstrukcję postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

Omawiane w niniejszym piśmie przesłanki wykluczenia mają swoje źródło w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej jako: dyrektywa).

W art. 57 ust. 4 lit. c i g dyrektywy przewidziano:

Instytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sytuacji:

(…)

c) jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać za pomocą stosownych środków, że wykonawca jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpliwość jego uczciwość;

 (…)

g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji;

Przesłanka określona w art. 57 ust. 4 lit. c dyrektywy stanowi podstawę dla wprowadzenia w ustawie Pzp przesłanki, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, natomiast określona w art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy stanowi ratio legis dla przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.

Już z samego zestawienia przepisów dyrektywy i odpowiadającym im przepisów ustawy Pzp wyłania się znaczna swoboda implementacyjna polskiego ustawodawcy. Przykładowo, pojęcie „w istotnym stopniu” (art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp) nie zostało zdefiniowane ani w dyrektywie, ani w prawie krajowym.

Wątpliwości w powyższym zakresie wyraża również doktryna. Obawy jakie pojawiły się jeszcze przed implementacją dyrektywy do prawa krajowego, pozostają niestety w dalszym ciągu aktualne:

„Warto zwrócić uwagę, że omawiana dyrektywa 2014/24/UE wyodrębnia dodatkową podstawę dotyczącą zasadniczo nienależytego wykonania umowy. Siódma podstawa wykluczenia dotyczy bowiem wykonawcy, który wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnianiu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne lub innej umowy z zamawiającym, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania takiej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji.

(…)

Wszystkie wymienione powyżej podstawy wykluczenia uwzględniające takie pojęcia, jak: wina czy zaniedbanie, wymagają doprecyzowania przez ustawodawcę krajowego, jednak przy uwzględnieniu celu dyrektywy 2014/24/UE i dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE m.in. w cytowanej sprawie C-465/11Forposta SA. W praktyce istnieje wiele rozbieżności dotyczących zakresu pojęciowego wskazanych terminów. Problem wynika z tego, że regulacje dotyczące wykluczenia z przetargu mają mieszany charakter – z jednej strony pełnią funkcję swojego rodzaju sankcji, a z drugiej strony odnoszą się do czynności podejmowanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej objętej regulacjami prawa prywatnego. Zasadniczo pojęcie winy odnosi się tradycyjnie do sfery prawa karnego i wiąże się z działaniem osoby fizycznej. Tymczasem wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego są nie tylko osoby fizyczne. Wydaje się potrzebne doprecyzowanie zakresu pojęciowego strony podmiotowej tych podstaw wykluczenia – jeśli nawet nie w prawie krajowym, to poprzez zapewnienie jednolitej praktyki orzeczniczej lub w drodze komunikatów interpretacyjnych, ponieważ proces implementacji nie kończy się na wydaniu ustawy, a obejmuje również etap stosowania prawa.

(…)

Jednym z istotnych zagadnień przy regulowaniu instytucji tzw. self-cleaning jest konieczność respektowania zasady równego traktowania i przejrzystości. W tej sytuacji powierzenie zamawiającym oceny wyników podjętych środków naprawczych może doprowadzić do niejasności odnośnie sytuacji prawnej konkretnego wykonawcy. W jednym postępowaniu przetargowym może on zostać zweryfikowany pozytywnie, natomiast inny zamawiający może odmiennie ocenić poziom uzyskanej rzetelności.

(…)

Zadaniem ustawodawcy krajowego jest natomiast uregulowanie procedury dotyczącej ocennych podstaw wykluczenia np. w związku z nienależytym wykonaniem poprzedniej umowy o zamówienie publiczne. W praktyce często sporna jest ocena należytości wykonanej umowy o zamówienie publiczne i wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego może nie mieć przekonania o zaistnieniu przedmiotowej podstawy wykluczenia. Zadaniem regulacji krajowych jest zatem wybór drogi stosownego postępowania zamawiającego np. poprzez złożenie zawiadomienia o zamiarze wykluczenia z jednoczesnym umożliwieniem wykonawcy w rozsądnym terminie przedstawienia dowodów potwierdzających podjęcie środków naprawczych.”

[tak: Aleksandra Sołtysińska, Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tle dyrektyw europejskich, PZP 2016, Nr 2].

Mając na uwadze powyższe oraz piętrzące się wątpliwości, za zasadne uznać należy odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 2 i ust. 4 Pzp, albowiem pozostawienie omawianych przesłanek w treści SIWZ i ogłoszenia, niewątpliwie:

- pozostawia po stronie wykonawców liczne wątpliwości interpretacyjne, co prawdopodobnie będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie liczby złożonych ofert,

- skutkować może przedłużeniem całej procedury przetargowej o nie mniej niż kilka miesięcy oraz najczęściej koniecznością dwukrotnego prowadzenia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą,

- w braku orzecznictwa Krajowej Izby odwoławczej i opinii Prezesa Urzędu Zamówień publicznych odnośnie wykładni pojęć: „poważne naruszenie obowiązków zawodowych” i „istotnego stopnia” niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie przyczynia się do umacniania zasady przejrzystości oraz zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu dotyczących podstaw wykluczenia Wykonawców.

 

7. Prosimy o określenie maksymalnego rozmiaru (w MB) jednej wiadomości e-mailowej wraz załącznikami którą będzie mógł odebrać zamawiający.

Odpowiedź :

Maksymalny rozmiar jednej wiadomości wynosi 20 MB.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni

                                                                Lesław Kwietniewski

                                                                          Gdynia 03.08.2018r.

Znak sprawy PN 3/2018

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na „Sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach uprzejmie informuje :

 

Pytanie 1 : Kto zapewnia –Wykonawca czy Zamawiający – korę i nawozy dla roślin ?

Korę i nawozy dla roślin zapewnia Wykonawca.

 

Pytanie 2: Kto zapewnia – Wykonawca czy Zamawiający – środki zapachowe

W Sądzie Rejonowym w Gdyni nie używa się środków zapachowych oraz kostek do WC.

 

Pytanie 3: Jaki jest obecnie stosowany lakier oraz wosk do podłóg.

Do podłóg PCV używany jest akryl o symbolu SOL PRO ZOZ.

Do parkietów używany jest wosk SOL WOOD.

                                      

                                         Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni

                                                    Lesław Kwietniewski                              

                                                                                      GDYNIA, DNIA 27.07.2018 r.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE I KONSERWACJĘ POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO W GDYNI WRAZ Z KORYTARZAMI, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH SĄDU ORAZ KONSERWACJĘ I CZYSZCZENIE MEBLI W POMIESZCZENIACH I KORYTARZACH.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: Sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach.

 

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: PN 3/2018

 

W załączeniu :

 

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy:
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami
 1. Załącznik nr 6 do SIWZ - Regulamin sprzątania

 

                                                                                      GDYNIA, DNIA 25.07.2018 r.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT KORYTARZY NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU ORAZ MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW A TAKŻE MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. JANA Z KOLNA 55

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: remont korytarzy niskiego i wysokiego parteru oraz malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków a także malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55.

 

W załączeniu :

 

Przedmiary:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT KORYTARZY NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU ORAZ MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW A TAKŻE MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. JANA Z KOLNA 55.

                                                                                      GDYNIA, DNIA 06.07.2018 r.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT KORYTARZY NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU ORAZ MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW A TAKŻE MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. JANA Z KOLNA 55

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: remont korytarzy niskiego i wysokiego parteru oraz malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków a także malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55.

 

W załączeniu :

 

Przedmiary:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

                                                                                                                                       Gdynia 25.09.2017r.

 

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje,że postępowanie o udzielenie zamówienia nausługę społeczną - ochronę obiektów sądowych - prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. u. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zostało rozstrzygnięte na korzyść konsorcjum firm:


Adrianex Sp. z o.o. (lider), ul. 3-go Maja 27/46 81-364 Gdynia,

Ochrona Osób i Mienia „DURANGO” Krzysztof Ziółkowski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 15b/20, 81-231 Gdynia

 

W załączeniu:

 1. Rozliczenie złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

                                                                          Gdynia 21.08.2017r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę obiektów sądowych uprzejmie informuje :  

 

Odpowiedzi na pytania oferentów :

 

1.Ubranie pracowników : dokładny opis w załaczniku nr 5 do SIWZ : opis

   przedmiotu zamówienia : punkt 6.

2.Sprzęt specjalnego przeznaczenia w zakresie ochrony osobistej :

  dokładny opis w załaczniku nr 5 do SIWZ : opis przedmiotu zamówienia :

  punkt 6.

3.Zgodnie z zapisem w SIWZ : minimum 3 chronione obiekty o

   powierzchni minimum 1000 m 2 każdy obiekt.

 

 

                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni

                                                     Lesław Kwietniewski        

 

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę obiektów sądowych uprzejmie informuje :  

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę obiektów sądowych uprzejmie informuje

                                                                                      GDYNIA, DNIA 02.08.2017 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH - PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164 ZE ZMIANAMI)

 

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ – OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH   - PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164 ZE ZMIANAMI)

 

W załączeniu :

 

 

Rozstrzygnięcie – Przetarg nieograniczony na :  renowacja posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu -1 do poziomu +1. w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 Gdynia  28.07.2017r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Gdyni

 

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na :

renowację posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu -1 do poziomu +1. w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

 

zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

NEY Sp. Z o.o. z siedzibą w Zwoleń ul Św. Jana 1/18 , kod 26-700

 

W załączeniu: 

Zestawienie złożonych ofert oraz ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

 

 

 

GDYNIA, DNIA 07.07.2017 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA RENOWACJĘ POSADZEK, SCHODÓW I BALUSTRAD Z LASTRYKO W WESTYBULU I KLATKACH SCHODOWYCH A I B OD POZIOMU „-1” DO POZIOMU „+1”  W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na „Renowację posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu „-1” do poziomu „+1”  w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5.

 

W załączeniu :

 

Gdynia 24.03.2017r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Gdyni

 

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :

remont łazienek nr N15, N16 , sali rozpraw nr W12, korytarza przy bufecie oraz pokoi nr 235,237,238,239 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. PI. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

4ml budowa Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Piłsudskiego 13

 

W załączeniu:

1. Zestawienie złożonych ofert

2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

                                                                                      GDYNIA, DNIA 07.03.2017 r.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ŁAZIENEK NR N15 I N16, SALI ROZPRAW NR W12, KORYTARZA PRZY BUFECIE ORAZ POKOI NR 235, 236, 238 I 239 W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont łazienek nr N15 i N16, sali rozpraw nr W12, korytarza przy bufecie oraz pokoi nr 235, 236, 238 i 239  w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5.

 

W załączeniu :

 

 • Ogłoszenie,
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami;
 • Przedmiary:
 • remontu korytarza przy bufecie: roboty remontowe i renowacyjne,
 • remontu łazienek N15 i N16: roboty remontowe i renowacyjne,
 • remontu sali rozpraw W12: roboty remontowe i renowacyjne,
 • remontu pokoi 235, 237, 238 i 239: roboty remontowe i renowacyjne,
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
 • remontu korytarza
 • remontu łazienek
 • remontu sali rozpraw
 • remontu pokoi

1.Ogłoszenie - remont korytarza łazienek, sali rozpraw i pokoi.doc

2.Sąd Rejonowy w Gdyni SIWZ remontowy marzec 2017.docx

3.Remont korytarza przy bufecie - przedmiar.pdf

4.Remont łazienek - N15, N16 - przedmiar.pdf

5.Remont pokoi 235_237_238_239 - przedmiar.pdf

6.Remont sali rozpraw W12 - przedmiar.pdf

7.STWIORB SS1 - korytarz.pdf

8.STWIORB SS1 - łazienki N15 i N16-1.pdf

9.STWIORB SS1 - pokoje 235,237,238,239.pdf

10.STWIORB SS1 - sala rozpraw W12.pdf

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :
sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych, oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach budynku Sądu Rejonowego w Gdyni.
zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :
CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20B , 60-542 Poznań
SOLCOM BAYARD Sp. z o.o. , ul. Janickiego 20B , 60-542 Poznań

W załączeniu:

 1. Zestawienie złożonych ofert
 2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ulicy Plac Konstytucji 5.

W załączeniu :

 1. Ogłoszenie – sprzatanie
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
 3. Regulamin sprzątania

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :
remont korytarza na II piętrze , sal rozpraw W21 i W23 , łazienek W17 i W18 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5
zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :
MATI Krzysztof Czarnecki z siedzibą przy ul. Łowickiej 1 w Gdyni
W załączeniu:

 1. Zestawienie złożonych ofert
 2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont korytarza na II piętrze, remont łazienek pom. W17 i W18 oraz remont sal rozpraw nr W21 i W23 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5.

W załączeniu:

Przedmiary:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na :

Remont sali rozpraw nr 130 w  budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5 zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5 A, 80-180 Gdańsk

W załączeniu:

 1. Zestawienie złożonych ofert
 2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Remont dachu w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5 zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy:

MSP „SMOK”  Keister,  Ksepka Spółka Jawna, ul. Kanałowa 13, 83-200 Starogard Gdański

W załączeniu:

 1. Zestawienie złożonych ofert
 2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont dachu  w budynku  Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5

W załączeniu :

 • Ogłoszenie
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
 • Przedmiar remontu dachu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 1. Ogłoszenie – dach Pl. Konstytucji 2016
 2. siwz dach Pl. Konstytucji
 3. remont dachu specyfikacja-1
 4. Remont dachu – przedmiar-2 Pl.Konstytucji załacznik nr 5-2 przedmiar

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont Sali rozpraw 130 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5

W załączeniu :

 • Ogłoszenie
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
 • Przedmiary remontu sali rozpraw: instalacja elektryczna, roboty budowlane oraz renowacja mebli, stolarki okiennej, drzwiowej, boazerii oraz parkietu
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, remontowych oraz renowacyjnych.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – sala rozpraw Pl. Konstytucji
 2. SIWZ sale rozpraw 130
 3. sala 130 prace budowlane specyfikacja-1
 4. sala 130 prace budowlane przedmiar-2
 5. Sala130- przedmiar meble-specyfikacja
 6. Sąd w Gdyni sale rozpraw sala 130 E- STWiOR-1
 7. sala 130 przedmiar robót elektr -1