Miejsca świadczenia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Odsłuchaj Wydrukuj

LP.

Miejsce i adres świadczenia pomocy

Dni oraz godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu

Nr telefonu oraz e-mail

1.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Gdańsk ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Poniedziałek - 8.00-15.00

Wtorek - 8.00-15.00

Środa - 8.00-15.00

Czwartek -13.00-20.00

Piątek - 8.00- 15.00

Sobota - 9.00-14.00

tel.: 731 512 313

e-mail: gdansk@integracjaplus.pl

 

2.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Gdynia ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Wtorek - 10.00-15.00

Czwartek - 8.00-13.00

tel.: 731 512 277

e-mail: gdynia@integracjaplus.pl

 

3.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Sopot

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot

Poniedziałek -10.00-15.00

Środa-8.00-13.00

tel.: 731 512 277

e-mail: sopot@integracjaplus.pl

4.

Lokalny Punkt Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem -Kartuzy

ul. Piłsudskiego 4,

83- 300 Kartuzy

Wtorek 15.00-20.00

Sobota - 8.00-13.00

tel.: 793 737 643

e-mail: kartuzy@integracjaplus.pl

5.

Lokalny Punkt Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem

- Kościerzyna ul. Krasickiego 4,

83- 400 Kościerzyna

Poniedziałek - 8.00-13.00

Środa - 12.00-17.00

tel.: 793 737 735

e-mail: koscierzyna@integracjaplus.pl

6.

Lokalny Punkt Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem - Malbork

Plac Słowiański 6,

82-200 Malbork

Wtorek-15.00-20.00

Piątek-13.00-18.00

tel.: 793 599 933

e-mail: malbork@integracjaplus.pl

7.

Lokalny Punkt Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem - Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 59, 82-500 Kwidzyn

Wtorek - 13.00-18.00

Piątek - 9.00-14.00

tel.: 730 784 539

e-mail: kwidzyn@integracjaplus.pl

8.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Starogard Gdański,

Ul. Chojnicka 12/3B,

83/200 Starogard Gdański

Środa - 12.00-17.00

Piątek - 9.00-14.00

 

tel.: 577 377 669

e-mail: starogard@integracjaplus.pl

 

9.

Lokalny Punkt Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem - Tczew

ul. Podmurna 11, 83-110 Tczew

Środa- 8.00-13.00

Czwartek -12.00-17.00

 

tel.: 577 377 898

e-mail: tczew@integracjaplus.pl

 

10.

Lokalny Punkt Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem – Wejherowo

Ul. Jana III Sobieskiego 279,

84-200 Wejherowo

Poniedziałek- 12.00-17.00

Piątek - 8.00- 13.00

 

tel.: 794 284 925

e-mail: wejherowo@integracjaplus.pl

 

 

W godzinach zamknięcia Ośrodka oraz Punktów uprzejmie informujemy, że w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym działa 24/7 Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Numer: + 48 222 309 900, adres e-mail: info@numersos.pl.

Zakres pomocy, jaką oferuje Ośrodek oraz Lokalne Punkty:

1.   W zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

1.     organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2.     organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

3.     organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

4.     pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

5.     organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

6.     pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

7.     pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

8.     pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych;

9.     organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

10.    pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

11.  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

12.  usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

13.  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt powyżej;

14.      pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

16.      finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawionego małoletniego;

17.      finansowanie kosztów wyjazdu:

i.      osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

ii.      uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

18. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

19.      zakup urządzeń i wyposażenia;

20.       zakup wartości niematerialnych i prawnych;

II. W zakresie pomocy świadkom i osobom im najbliższym:

1.     organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2.     pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Kontakt do Koordynatora Projektu:

Karol Szczepiński

tel: 606 916 243

e-mail: koordynator@integracjaplus.pl