Obwieszczenia o licytacji nieruchomości

Gdynia, dnia 09 kwietnia 2019 roku

 

Sygn. akt VII Ns 471/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 471/19 Magdalena Bartłomiejczyk złożyła wykaz inwentarza po Waldemarze Bartłomiejczyku PESEL 44112701396, zmarłym dnia 29.11.2018r., którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni (81-404) przy ulicy Legionów 57/1;
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.