Kontakty

Sąd Rejonowy w Gdyni
NIP: 586-17-70-179
REGON:000321810

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek:     7.30 – 18.00
wtorek- piątek: 7.30 – 15.30

Budynek A
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

  
Budynek B

Adres: ul. Jana z Kolna 55,
81- 354 Gdynia

e- mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Centrala 58 76 56 100

Biuro Obsługi Interesanta –  58 76 56 231; 58 76 56 232

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
BUDYNEK A, PARTER, POKÓJ NUMER 2

Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
e-mail: boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl , boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl
    
TELEFONICZNA OBSŁUGA INTERESANTA
tel. (58)  76 56 231; 58 76 56 232
fax. (58)  76 56 233

BIURO PODAWCZE (BIURO PODAWCZE V WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH - INFORMACJA PONIŻEJ)

Budynek A
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

Budynek B
Adres: ul. Jana z Kolna 55,
81- 354 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

BIURO PODAWCZE V WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH

BUDYNEK A, POZIOM -1, POKÓJ NUMER N05
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:      9.00 – 17.00
wtorek – piątek:  7.30– 14.30

CZYTELNIA AKT
BUDYNEK A, PARTER, POKÓJ NUMER 3
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

Godziny udostępniania akt:
poniedziałek:       8.00 – 17.00
wtorek – piątek:  8.00 – 14.30

Zamawianie akt zgodnie z regulaminem_czytelni.pdf
- telefonicznie: (58) 76 56 322 (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)
- droga elektroniczną: czytelnia@gdynia.sr.gov.pl

- osobiście: w czytelni (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)

-  przez stronę www.gdynia.sr.gov.pl  Zakładka Dla Interesantów- Załatw sprawę przez Internet- Zamów akta

UWAGA: akta udostępniane są najwcześniej w następnym dniu roboczym po dniu ich zamówienia

 

Godziny otwarcia kas Sądu:
Poniedziałek: 7.45– 17.00
Wtorek – Piątek: 7.45-15.00
Przerwa: 12.00 – 12.30

 

Punkt Informacyjny KRK
pok. 33 na parterze budynku „A” plac Konstytucji 5, tel. 58 76 56 338.

Punkt czynny jest:
poniedziałek 8.20 – 17.30
wtorek – piątek  8.20 – 15.00

Przerwa:
Poniedziałki: 11.00-11.15; 15.00- 15.15
Pozostałe dni: 11.00- 11.15

Sąd Rejonowy w Gdyni
pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia

Biuro Obsługi Interesanta
tel. 58 76 56 231, 76 56 232

Sekretariat Prezesa
tel. 58 76 56 104
fax 58 661-21-55

e-mail:sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Dyrektor
tel. 58 76 56 104

e-mail: sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny
tel.58 76 56 104
fax: 58 661-21-55
e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Finansowy
tel.  58 76 56 131
fax: 58 76 56 178

e-mail: oddzial.finansowy@gdynia.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny
tel. 58 76 56 123
fax: 58 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym
tel/fax. 58 76 56 193
e-mail: cywilny1_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

II Wydział Karny
tel. 58 76 56 134
fax: 58 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia
tel. 58 76 56 147
fax: 58 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
tel./fax. 58 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. 58 76 56 167
fax 58 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia
tel. 58 76 56 172
fax: 58 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

VII Wydział Cywilny
tel. 58  76 56 180
fax  58 76 56 183
e-mail:  cywilny7@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym
tel. 58 76 56 185
e-mail: cywilny7_sekcja@gdynia.sr.gov.pl


IX Wydział Karny
tel. 58 76 56 143
fax 58 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

X Wydział Wykonawczy
tel.  58 76 56 206

fax 58 76 56 214
e-mail: wykonawczy@gdynia.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów dla Dorosłych
tel/fax 58 76 56 226

Zespół Kuratorów Rodzinnych i Nieletnich
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia,
Budynek B
tel/fax 58 76 56 208

Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Gdyni

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Gdyni.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres: Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac konstytucji 5, 81-354 Gdynia, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: administracja@gdynia.sr.gov.pl, a także w formie ustnej do protokołu- w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gdyni, pok. 238.

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków skargi lub wniosku w powyższym terminie powoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu, w szczególności skargi dotyczące treści orzeczeń sądowych. Jeżeli jednak taka skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni niezwłocznie przekazuje skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1070 ze zm.)- rozdział 5a „Tryb rozpatrywania skarg i wniosków”
    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524)

 

Sale rozpraw: W8, W12, W14, W15, W16, W21, W23, W32a, W32b

Kasy: W38

Biuro Obsługi Interesantów: W2

Biuro Podawcze: W29

W3 - Czytelnia
W10 - Sekretariat X Wydziału Wykonawczego
W13 - Przewodniczący X Wydziału Wykonawczego
W33 - KRK - Krajowy Rejestr Karny
W41 - Dyrektor Sądu

Przystanki w pobliżu:
Przystanki linii: 4A, 4F, 20, 22, 23, 24, 30, 102, 103, 104, 105, 109, 119, 125, 128, 133, 137, 140, 146, 147, 150, 152, 160, 170, 172, 173, 182, 190, 196, 204, 209, 282, 723, 740, 770, G, R, Z
Przystanki linii: 20, 22, 23, 24, 30, 102, 104, 117, 128, 133, 134, 146, 152, 170, 173, 194, 204, 209, 282, 710 G, R, Z
Przystanki linii: 4A, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 105, 109, 125, 133, 140, 147, 160, 172, 190, 194, 710, 740, N10, N20, N30, N40, N94, Z
Przystanki linii: 4A, 4F, 102, 103, 137, 140 ,147, 150, 160, 172, 182, 190, 204
Punkty w pobliżu:
Dworzec PKP Gdynia Główna
Dworzec SKM Gdynia Główna
Dworzec PKS Gdynia Główna

Elektorniczne postepowanie upominawcze ( e-Sąd )

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 50528 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego– to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

https://www.e-sad.gov.pl/