Oddziały Sądu

pok. 235 (II piętro)

Kierownik oddziału: Ewelina Krefft

tel. 58 76 56 103, fax. 58 661-21-55,

e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Do zadań Oddziału Administracyjnego należy w szczególności:

1)   prowadzenie dokumentacji w zakresie nadzoru nad postępowaniami sądowymi oraz komorniczymi,

2)   opracowywanie projektu informacji rocznej o działalności Sądu, na podstawie odrębnych przepisów,

3) prowadzenie spraw z zakresu wewnętrznej organizacji Sądu dotyczących opracowywania, wydawania i ewidencjonowania wewnętrznych aktów prawnych - zarządzeń Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu,

4)    prowadzenie spraw dotyczących usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,

5)   sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,

6)  nadzór nad obiegiem dokumentacji w obrocie zagranicznym, na podstawie odrębnych  przepisów,

7)  prowadzenie sekretariatu Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu,

8)  prowadzenie Kancelarii Tajnej na podstawie odrębnych przepisów,

9)   nadzór nad stanowiskiem dostępowym do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni,

10)   nadzór nad pracą archiwum zakładowego,

11)   nadzór nad prowadzeniem ewidencji dowodów rzeczowych przekazanych na stan magazynu dowodów rzeczowych,

12)   prowadzenie dokumentacji obronnej na podstawie odrębnych przepisów,

13)   prowadzenie spraw kadrowych pracowników,

14)   organizowanie konkursów na wolne stanowiska,

15)   organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników administracyjnych,

16) sporządzanie informacji, analiz oraz sprawozdań statystycznych z zakresu spraw osobowych,

17) rejestracja wpływających wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnego oraz przekazywanie ich Komisji ZFŚS celem rozpatrzenia,

18)   prowadzenie wykazów służbowych komorników sądowych.

2.    W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje: Biuro Podawcze, Magazyn Dowodów Rzeczowych, Biuro Obsługi Intetesantów, Czytelnia Akt, Archiwum Zakładowe.

Kierownik Oddziału Admisnitarcyjnego pełni funkcję Inspektora BHP.

pok. 33, tel. 58 76 56 338, fax. 58 76 56 337,

Godziny przyjęć interesantów:poniedziałek: 8.20 – 17.30 (przerwy: 11.00-11.15 i 15.00-15.15)

wtorek – piątek: 8.20 – 15.00 (przerwa: 11.00-11.15)

pok. 2

tel. 58 76 56 232,  58 76 56 231,

fax. 58 76 56 233,

e-mail: sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl ; sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8.00 – 18.00

wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

Do zadań pracowników Biura Obsługi Interesantów należy:

a)     udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,

b)     wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych,

c)     udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,

d)     udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism,

e)     informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych Sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych Sal rozpraw,

f)      udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem,

g)     udzielanie informacji dotyczących wysokości opłat od składanych wniosków w sprawach toczących się w tut. Sądzie jak również o inne opłaty,

h)     kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe.

 

UWAGA!

INFORMUJEMY, IŻ Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMAWIANIA AKT PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ SĄDU (JEDYNIE TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE LUB  PRZEZ
E-MAIL czytelnia@gdynia.sr.gov.pl )

BUDYNEK A, PARTER, POKÓJ NUMER 03
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

UWAGA!

Przeglądanie akt III Wydziału Rodzinnego i  Nieletnich oraz VI Wydziału Gospodarczego odbywa się w BUDYNKU SĄDU PRZY UL. PODOLSKIEJ 21, POK. C.118

Godziny przeglądania akt ( w obu lokalizacjach):
poniedziałek:       8.00 – 16.45 co 45 min. począwszy od godz. 8.00 (ostatnie wejście do godz. 16.00) 
wtorek – piątek:   8.00 – 14.30 co 45 min. począwszy od godz. 8.00 (wejście do godz. 13.45)

PRZERWA 11.45-12.15

Zamawianie akt: zgodnie z regulaminem_czytelni.pdf
- telefonicznie: (58) 76 56 322 (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)
- droga elektroniczną: czytelnia@gdynia.sr.gov.pl 
- osobiście: w czytelni (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)

-  przez stronę www.gdynia.sr.gov.pl/pl/zamow-akta 

UWAGA: akta udostępniane są najwcześniej w następnym dniu roboczym po dniu ich zamówienia

pok. 40 (parter)

Główna Księgowa - Kierownik oddziału: Jolanta Rybicka

tel. 58 76 56 178, 58 76 56 131

e-mail: oddzial.finansowy@gdynia.sr.gov.pl

Do zadań Oddziału Finansowego należy w szczególności:

1)   prowadzenie rachunkowości Sądu oraz obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

a)   właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b)    prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

2)   prowadzenie ksiąg rachunkowych z wyłączeniem ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz należności sądowych,

3)   rozliczanie inwentaryzacji,

4)   kontrola przestrzegania w Sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów i dyscypliny finansów publicznych,

5)   prowadzenie gospodarki finansowej Sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej w szczególności na:

      a)   wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji,

      b)    organizowaniu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

6)   przygotowywanie przy współpracy z właściwym dysponentem budżetu Sądów na obszarze apelacji projektu planu finansowego oraz planu finansowego, w tym w układzie zadaniowym, a następnie wykonywanie budżetu Sądu,

7)   opracowywanie w porozumieniu z właściwym dysponentem budżetu Sądów na obszarze apelacji harmonogramu realizacji budżetu Sądu,

8)   przygotowywanie projektów zmian w planach finansowych Sądu i dokonywania zmian w planach finansowych,

9)   dysponowanie rachunkami bieżącymi Sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,

10)   monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji w tym zakresie,

11)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej w zakresie finansowym na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

12)   sporządzanie sprawozdań finansowych,

13)   realizowanie obowiązków płatnika na podstawie odrębnych przepisów.

pok. N23c  (niski parter)

Kierownik oddziału: Paweł Sałata

tel. 58 76 56 107, e-mail : oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

1.    Do zadań Oddziału Gospodarczego należy w szczególności:

1)   administrowanie nieruchomościami Sądu,

2)   nadzór nad zapewnieniem czystości obiektów Sadu i posesji oraz zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu (w tym ochrona mienia) we współpracy z Ochroną i  Policją Sądową,

3)   zgłaszanie szkód ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości Sądu i monitorowanie postępowań ubezpieczeniowych w tym zakresie,

4)   prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych prawem przeglądów okresowych budynków Sądu i instalacji,

5)   naprawa i konserwacja instalacji, sprzętu, urządzeń oraz innego wyposażenia oraz zlecanie robót z zakresu konserwacji i napraw podmiotom zewnętrznym,

6)   planowanie, realizacja zaopatrzenia oraz wyposażenie Sądu w materiały, meble, maszyny i środki trwałe,

7)   współpraca z Oddziałem Informatycznym w zakresie planowania zakupów i bieżącej eksploatacji sprzętu oraz programów komputerowych,

8)   prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych Sądu oraz gospodarowanie nimi,

9)   likwidacja środków trwałych uszkodzonych i wyeksploatowanych, nienadających się do dalszego użytkowania,

10) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zaopatrzenia pracowników w: środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, napoje oraz przygotowywanie wykazów do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z obowiązującymi przepisami przy współpracy ze Służbą BHP,

11)  prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodu służbowego,

12)  kontakty z kontrahentami, serwisami, wykonawcami realizującymi usługi i prace związane z obiektami i wyposażeniem Sądu,

13)  prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Sądzie, zgodnie z odrębnymi przepisami

2.   Do zadań Oddziału Gospodarczego należą sprawy dotyczące zamówień publicznych tj:

1)   przygotowywanie planu postępowań i jego aktualizacja,

2)   przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,

3)   prowadzenie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych

4)   prowadzenie postępowań o udzielnie zamówień publicznych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (zakupy regulaminowe).