Portal Informacyjny

Odsłuchaj Wydrukuj

Portal Informacyjny stanowi dedykowany system umożliwiający uzyskanie informacji sądowej za pośrednictwem Internetu, co stanowi alternatywę dla dotychczasowych tradycyjnych metod komunikacji z sądem.

W obecnym kształcie realizuje on ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że docelowo będzie istniał jeden portal obejmujący całą apelację, a użytkownik, który dokona procesu weryfikacji, uzyska dostęp do spraw, których jest uczestnikiem postępowania bądź posiada uprawnienia wynikające z przepisów odrębnych. W dalszej perspektywie, w celu zminimalizowania konieczności weryfikacji tożsamości użytkownika, zakłada się integrację z platformą zarządzania tożsamością Ministerstwa Sprawiedliwości, z ePUAPem, czy też wykorzystanie podpisów elektronicznych umieszczonych w legitymacjach profesjonalnych pełnomocników.

Nowy sposób udostępniania informacji sądowej, został uwzględniony w ostatniej nowelizacji Regulamin Urzędowania Sadów Powszechnych. Zgodnie z art. 90a RUSP Prezes Sądu może zarządzić udostępnienie danych o sprawie stronom i ich przedstawicielom za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym. Za zgodą Prezesa Sądu strony mają także możliwość udzielić dostępu do danych o sprawie innym osobom, posiadającym konta w systemie, o ile tym osobom przysługuje uprawnienie do ich przeglądania. 

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem stworzony system teleinformatyczny, tj. Internetowy Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, zapewnia m. in. dostęp do informacji o sprawie, wyszukiwanie danych i ich sortowanie, możliwość odtworzenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, a także zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem oraz wprowadzeniem nieuprawnionych zmian (art. 98b RUSP).

Użytkownik Portalu Informacyjnego uzyska dostęp do informacji w sprawach toczących się z jego udziałem obejmujących m. in.:

  • stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,
  • czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),
  • wyznaczone terminy posiedzeń,
  • dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),
  • dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją,
  • protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.

System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście.

Portal dostępny jest pod adresem: https://portal.gdansk.sa.gov.pl

Zarządzenie nr 54/2021 Adm.011-71/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 24 czerwca 2021 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1090), która wprowadza podstawę prawną do doręczeń elektronicznych pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, zostały przygotowane instrukcje dla pełnomocników zawodowych.

Instrukcje dostępne są pod adresami:

 

  1. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny
  2. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny2
  3. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/portal-informacyjny3