Pytania i odpowiedzi

DO WYPEŁNIONEGO NA FORMULARZU KW-WPIS WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ W ORYGINALE NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:

 

Wpis bądź zmiana hipoteki na rzecz banku:

- oświadczenie banku o udzieleniu kredytu

- oświadczenie właścicieli nieruchomości o ustanowieniu hipoteki

- pełnomocnictwa dla pracowników banku, którzy podpisali oświadczenie banku o udzieleniu kredytu w oryginale lub notarialnie poświadczone

OPŁATA 200 ZŁ ZA WPIS JEDNEJ HIPOTEKI

OPŁATA 150 ZŁ ZMIANA JEDNEJ HIPOTEKI

Wykreślenie hipoteki na rzecz banku:

- zgoda banku na wykreślenie hipoteki

- pełnomocnictwa dla pracowników banku, którzy podpisali zgodę na wykreślenie hipoteki w oryginale lub notarialnie poświadczone

OPŁATA 100 ZŁ ZA WYKREŚLENIE JEDNEJ HIPOTEKI

Wykreślenie hipoteki na rzecz WAM:

- zgoda WAM-u na wykreślenie hipoteki z notarialnie poświadczonymi podpisami (zawiera m.in. stwierdzenie, że osoby podpisujące się uprawnione do reprezentacji WAM-u i wskazanie podstawy umocowania)

OPŁATA 100 ZŁ ZA WYKREŚLENIE JEDNEJ HIPOTEKI

 Wpis prawa własności z tytułu dziedziczenia:

- Prawomocne postanowienie Sądu lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia

OPŁATA 150 ZŁ

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dot. nieruchomości gruntowej (działki)

- Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni

OPŁATA 200 ZŁ

Przekształcenie prawa związanego z własnością lokalu (wpis w dziale I SP księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu ….) z użytkowania wieczystego w prawo własności

- Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni

OPŁATA 100 ZŁ

Ujawnienie budynku (w dziale I-O księgi wieczystej)

- wypis z wyrysem z Urzędu Miasta Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Zmiana nazwy ulicy, zmiana sposobu korzystania (w dziale I-O księgi wieczystej)

- wypis z Urzędu Miasta w Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Podział działki lub scalenie działek

- ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o podziale

- wypis z Rejestrów Gruntu – wykaz zmian gruntowych z Urzędu Miasta Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Założenie księgi dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

- zaświadczenie o położeniu budynku i opis lokalu ze Spółdzielni Mieszkaniowej (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Spółdzielni)

- podstawa nabycia ( umowa sprzedaży bądź przydział lokalu) w oryginale

- oryginał aktu małżeństwa (przy wspólności majątkowej) – tylko w przypadku nabycia prawa w drodze przydziału

OPŁATA 300 ZŁ

Zmiana nazwiska lub imienia

- odpis aktu małżeństwa lub inny dokument (ostateczna decyzja o zmianie imienia lub nazwiska)

OPŁATA 100 ZŁ

Wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji komorniczej

- prawomocne postanowienie od komornika o zakończeniu postępowania egzekucyjnego

OPŁATA 50 ZŁ

Wykreślenie roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

- zaświadczenie o dokonaniu opłaty jednorazowej

OPŁATA 250 ZŁ

Należy złożyć wniosek (wzory wniosków są dostępne do pobrania poniżej lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości):

„Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

„Zapytania o udzielenie informacji o osobie”

Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.

Od  01 lipca 2014 roku za udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, w znakach opłaty sądowej

Zakupu znaków opłaty sądowej można dokonać w  pok. nr 38 (Kasa Sądu Rejonowego – na parterze budynku) lub na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (NBP O/O Warszawa)

Wykonane „Zapytania” dotyczącego podmiotu zbiorowego lub  osoby fizycznej w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zgłosi się osobiście – zostają wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku –  w ciągu 14 dni.
Odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (w znaczkach skarbowych – dostępnych w budynku Sądu pok. nr 38 albo na konto bankowe 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 PKO Bank Polski S.A, na poczcie lub banku) w wysokości 17 zł.

Firmy są zobowiązane do podania artykułu Dz.U. podstawy prawnej w celu otrzymania „zapytania o osobie i podmiocie gospodarczym”

Punkt Informacyjny KRK  znajduje się w pok. 33 na parterze budynku „A” Plac Konstytucji 5, tel. 58 76 56 338. Punkt czynny jest:

poniedziałek 8.20 – 17.30
wtorek – piątek 8.20 – 15.00

Przerwa:
Poniedziałki: 11.00-11.15; 15.00- 15.15
Pozostałe dni: 11.00- 11.15

Od 01 lipca 2014 roku formularze zapytania można składać również elektronicznie poprzez portal  ekrk.ms.gov.pl. W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl .Opłata za uzyskanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym uzyskiwana drogą elektroniczną wynosi 20 zł

Jednocześnie informujemy, iż zaświadczenie o niekaralności można uzyskać również w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (pok. nr 29- parter):    80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34;  tel. 58 32 -13- 172

Wysokość ww opłat reguluje rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r.w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2014  poz. 841).

Aktualne wzory formularzy:

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

 

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego - więcje na https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

SZCZEGÓŁY NA STRONIE https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/


 

Sąd Rejonowy w Gdyni
NIP: 586-17-70-179
REGON:000321810

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek:     7.30 – 18.00
wtorek- piątek:   7.30 – 15.30

Budynek A
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

  
Budynek 

Adres: ul. Podolska 21
81- 321 Gdynia

e- mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów –  58 76 56 231; 58 76 56 232

 

Sąd Rejonowy w Gdyni
pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 58 76 56 231, 76 56 232

Sekretariat Prezesa
tel. 58 76 56 104
fax 58 661-21-55

e-mail:sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Dyrektor
tel. 58 76 56 104

e-mail: sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny
tel.58 76 56 104
fax: 58 661-21-55
e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Finansowy
tel.  58 76 56 131

e-mail: oddzial.finansowy@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Gospodarczy
tel.  58 76 56 107
e-mail: oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny
tel. 58 76 56 123
fax: 58 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym
tel/fax. 58 76 56 193
e-mail: cywilny1_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

II Wydział Karny
tel. 58 76 56 134
fax: 58 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
tel. 58 76 56 147
fax: 58 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
tel./fax. 58 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. 58 76 56 167
fax 58 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
tel. 58 76 56 172
fax: 58 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

VII Wydział Cywilny
tel. 58  76 56 180
fax  58 76 56 183
e-mail:  cywilny7@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym
tel. 58 76 56 185
e-mail: cywilny7_sekcja@gdynia.sr.gov.pl


IX Wydział Karny
tel. 58 76 56 143
fax 58 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

X Wydział Wykonawczy
tel.  58 76 56 206

fax 58 76 56 214
e-mail: wykonawczy@gdynia.sr.gov.pl

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy Rodzinni i Nieletnich) Budynek przy ul. Podolskiej 21, Gdynia
tel/fax 58 76 56 278
e-mail: zkssrodz@gdynia.sr.gov.pl 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy dla Dorosłych) 
tel/fax 58 76 56 226
e-mail: zkssdor@gdynia.sr.gov.pl

I Wydział  Cywilny

 1. Joanna Jank – Przewodniczący Wydziału  
 2. Małgorzata Nowicka-Midziak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału  
 3. Tadeusz Kotuk 
 4. Małgorzata Żelewska 
 5. Piotr Jędrzejewski 
 6. Sławomir Splitt 
 7. Mateusz Berent - asesor sądowy
 8. Renata Mielko- starszy referendarz sądowy
 9. Roman Owczarski - starszy referendarz sądowy

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

 1. Anna Stolarska – Kierownik Sekcji 
 2. Ilona Będźkowska  
 3. Iwona Tusk-Kasiewicz  
 4. Ewa Kokowska-Kuternoga  
 5. Marzanna Stefaniuk-Muczyńska
 6. Kamila Jaskot- referendarz sądowy
 7. Piotr Mydlak - referendarz sądowy 

II Wydział  Karny

 1. Monika Szeleźniak – Przewodniczący Wydziału  
 2. Grzegorz Kubanek Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Joanna Biernacka  
 4. Joanna Mierzwa-Dzięcielska  
 5. Maciej Potyrała  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Marcin Matusiak  Przewodniczący Wydziału    
 2. Beata Przybyłowska  Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Joanna Buławska 
 4. Bożena Bocian  
 5. Jolanta Kurkowska 
 6. Eliza Salkowska- Cichosz  
 7. Joanna Rodowska

IV Wydział  Pracy

 1. Sylwia Uznańska - Przewodniczący Wydziału
 2. Agata Truskolawska - asesor sądowy
 3. Grzegorz Sobczak - asesor sądowy   

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Iwona Paulinek - starszy referendarz sądowy - Przewodniczący wydziału 
 2. Barbara Dolata - starszy referendarz sądowy
 3. Barbara Kolendowicz - starszy referendarz sądow
 4. Magdalena Przekop - Kotuk- starszy referendarz sądowy
 5. Anna Bierła- Mróz - starszy referendarz sądowy-  del. do MS
 6. Wojciech Kraszewski - referendarz sądowy- del. do SA

 

VI Wydział  Gospodarczy

 1. Anna Sawicka – Przewodniczący Wydziału  
 2. Katarzyna Fojuth – Zastępca Przewodniczącego Wydziału  
 3. Teresa Skrzypkowska 
 4. Krzysztof Stankiewicz  
 5. Izabela Walicka
 6. Małgorzata Warecka – Wiceprezes Sądu 
 7. Justyna Supińska  
 8. Aleksandra Konkel 
 9. Marta Sobczak - asesor sądowy
 10. Monika Chyła -Nosek - starszy referendarz sądowy
 11. Bożena Tukanowicz-Kasicka - starszy referendarz sądowy
 12. Katarzyna Rękas - Osińska - referendarz sądowy

 

VII Wydział Cywilny

 1. Anita Stęplińska - Piechota – Przewodniczący Wydziału  
 2. Grzegorz Bledziewski
 3. Krystian BrzezińskI
 4. Hanna Dumanowska-Łosin
 5. Agnieszka Haręża
 6. Justyna Kosiorek de Miquelarena 
 7. Aleksandra Dumińska - asesor sądowy
 8. Anna Wleklińska- Iżewska - referendarz sądowy

Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w  VII Wydziale Cywilnym

 1. Aneta Kowalewska - starszy referendarz sądowy, Kierownik Sekcji
 2. Monika Selin -Prezes Sądu
 3. Teresa Skrzypkowska
 4. Roman Owczarski - starszy referendarz sądowy
 5. Eliza Sobolewska - referendarz sądowy

IX Wydział  Karny

 1. Ewa Mielcarek – Przewodniczący Wydziału
 2. Elżbieta Nawara - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Mariusz Sztuba 
 4. Ilona Rudek 
 5. Michał Dampc  del. do SO
 6. Jarosław Kita  del. do MS

X Wydział  Wykonawczy

 1. Jolanta Jeżewska - Przewodniczący Wydziału 
 2. Marlena Kozacka 
 3. Krzysztof Więckowski
 4. Anna Wleklińska- Iżewska - referendarz sądowy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr I w Gdyni
Bartosz Bociąga

ul. Świętojańska 71/5
81-389 Gdynia
tel. 58 719-04-60
fax. 58 743-63-92
e-mail : gdynia.bociaga@komornik.pl
konto: BGŻ BNP PARIBAS 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15;00, 

Obsługa telefoniczna interesantów w godz.10:00-14:30,

Obsługa osobista interesantów odbywać sie będzie w poniedziałki w godz. 9:00-12:00 oraz w środy w godz. 9:00-14:00,

Dyżur komornika obywać się będzie w środy w godz. 9:00-14:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr II w Gdyni
Karol Kwidziński

ul. Świętojańska 105/1, 81-381 Gdynia

tel. 58 673 43 54

e-mail: gdynia.kwidzinski@komornik.pl

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 37 1600 1114 1823 0599 1000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 10.00-14.00, piątek w godz 10:00-13:00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 14.00-18.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr III w Gdyni

Tomasz Deresiewicz

ul. Świętopełka 59
81-524 Gdynia
tel.   58 533 60 64
fax  58 535 62 14
e-mail: gdynia.deresiewicz@komornik.pl
konto: BS 92 9484 1222 2035 0006 1737 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 12.00-14.00

Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, od 1 stycznia 2023r. komornik przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni
Tomasz Draganik

ul. Wielkopolska 251/11
80-531 Gdynia
tel.   58 625 12 58
fax  58 620 65 39
e-mail: gdynia.draganik@komornik.pl
konto: Deutsche Bank S.A. 26 1910 1048 2625 3796 7929 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.30-17.30, wtorek - czwartek w godz. 8.00-15.00, piątek w godz. 7.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni, informuje zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, iż przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni
Joanna Cyrzan

 

ul. Świętojańska 23 B/12
81- 372 Gdynia
tel. 58 661-52-71
e-mail: gdynia2@komornik.pl
konto: Bank PKO BP  88 1020 1853 0000 9302 0014 7512

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VI w Gdyni
Jolanta Janocha-Mularczyk

ul. Starowiejska 26/2
81-356 Gdynia
tel/fax. 58 623-38-52
e-mail : gdynia.janocha-mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 31 1600 1462 1873 4093 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.30

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk Kancelaria Komornicza w Gdyni, informuję zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych iż od 1 stycznia 2023r. komornik w dalszym ciągu przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VII w Gdyni
Adrian Kraśniewski

al. Zwycięstwa  252/2
81-540 Gdynia
tel.   690 450 071
e-mail: gdynia.krasniewski@komornik.pl
konto: 30 1600 1462 1811 9047 3000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-17.00, środa w godz. 10.00-18.00, piątek w godz. 9.00-15.00

Przyjęcia interesantów: w środy od godz. 12.00 do 18.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VIII w Gdyni
Iwona Miotk

ul. Armii Krajowej 13/6
81-372 Gdynia
fax. 58 661-38-43
tel. 58 661-18-71
e-mail: gdynia1@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 29 1600 1462 1823 5339 6000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorki w godz. 10.00-14.00                                 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IX w Gdyni
Krzysztof Mówiński

ul. Świętojańska 55/03
81-391 Gdynia
tel. 58 661-51-87
fax. 58 627-85-24
e-mail: krzysztof.mowinski@komornik.pl
konto: BANK PEKAO SA   66 1240 5396 1111 0000 5382 3809

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr X w Gdyni
Rafał Mularczyk

ul. Starowiejska 26/5
81-356 Gdynia
tel.   577 600 188, 577 600 099
e-mail: gdynia.mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 57 1600 1462 1873 4583 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz. 8.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 9.30-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Rafał Mularczyk Kancelaria Komornicza nr X zawiadamia, że w pierwszym półroczu 2023r. zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela przez komornika sądowego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XI w Gdyni
Marcin Płoński

ul. Śląska 64/3
81-304 Gdynia
tel/fax 58 523- 95- 64
e-mail : gdynia.plonski@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0275 0150

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz 12.00-17.00, wtorek - czwartek w godz. 10.00-16.00, piątek w godz. 8.00-12.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 10.00-16.00

 

Zastępca Komornik Wiesławy Sokólskiej - od dnia 02 sierpnia 2023 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Monika Leończak
Kancelaria Komornicza nr XIII w Gdyni

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/317
81-368 Gdynia
tel. 784-660-472
e-mail: gdynia5@komornik.pl
konto: Santander Polska 74 1090 1102 0000 0001 3079 5026

Kancelaria jest czynna: wtorek-czwartek w godz. 10:00-14:00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz. 14:00-16:00

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XIV w Gdyni
Jolanta Tilsa

ul. Mikołaja Kopernika 29
81-411 Gdynia
tel. 58 661-52-62
e-mail: gdynia3@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 1600 1462 1823 5110 9000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 7.00 - 15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 11.00 - 17.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa, Kancelaria Komornicza nr XIV w Gdyni zawiadamia, iż w I półroczu 2023 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XV w Gdyni
Marcin Zalewski

Informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby kancelarii komorniczej z dniem 1.01.2023 roku:

ul. Łowicka 26

81-504 Gdynia

tel. 58 625- 13- 41
e-mail : gdynia.zalewski@komornik.pl
konto: PKO BP  38 1020 1853 0000 9502 0195 6879

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 9.00 - 15.00, piatek w godz. 9.00-13.00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz 9.00-12.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVI w Gdyni
Ewa Barbara Zamiela

ul. Chylońska 130 A m.2.1
81-021 Gdynia
tel/fax 58 620 60 22
e-mail: gdynia.zamiela@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.36 2030 0045 1110 0000 0362 7160

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- czwartek w godz. 9.00-14.00, piątek w godz. 8.00-13.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska

Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni

ul. Śląska 51/30

81-304 Gdynia

tel. 58 628 10 60

fax. 58 628 10 39

 

e-mail: gdynia.lniska@komornik.pl

 

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 62 1600 1114 1898 0269 9000 0004

 

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-12.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki

Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdyni

ul. Wójta Radtkego 53/2
81-355 Gdynia
tel. 58 354 51 20, 573 527 940

e-mail: gdynia.zablocki@komornik.pl

 link do strony internetowej: https://gdynia-komornik.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 82 1600 1462 1854 7201 0000 0005

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 8.00-16.00

                                      środa w godz. 7.00-17.00

                                      piątek w godz. 8.00-14.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 8.00-16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki zawiadamia, iż w I półroczu 2023 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adam Kulesza

Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdyni

ul. Świętojańska 118/2
81-388 Gdynia
tel. 798-528-000

e-mail: gdynia.kulesza@komornik.pl

 link do strony internetowej: www.komornik.gdynia.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 83 1600 1114 1733 9458 5000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 11.00-17.00,

                                      wtorek - piątek w godz. 9.00-13.00                                

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 14.30-16.30

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Monika Leończak

Kancelaria Komornicza nr XX w Gdyni

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/317
81-368 Gdynia
tel. 784-660-472

e-mail: gdynia.leonczak@komornik.pl

konto:  BNP PARIBAS 78 1600 1462 1737 9369 6000 0001

Kancelaria jest czynna: wtorek-czwartek w godz. 10:00-14:00

Przyjęcia interesantów: czwratek w godz. 14:00-16:00