Pytania i odpowiedzi

DO WYPEŁNIONEGO ( W 2 EGZEMPLARZACH ) WNIOSKU NA FORMULARZU KW-WPIS NALEŻY DOŁĄCZYĆ W ORYGINALE NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:

 

Wpis bądź zmiana hipoteki na rzecz banku:

- oświadczenie banku o udzieleniu kredytu

- oświadczenie właścicieli nieruchomości o ustanowieniu hipoteki

- pełnomocnictwa, z których będzie wynikało umocowanie osób (które podpisały oświadczenie Banku o udzielenie kredytu) do działania w imieniu i na rzecz  wierzyciela hipotecznego (ciąg pełnomocnictw od osób ujawnionych w KRS)

Dokumenty powyższe należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczone.

OPŁATA 200 ZŁ ZA WPIS JEDNEJ HIPOTEKI

OPŁATA 150 ZŁ ZMIANA JEDNEJ HIPOTEKI

 

Wykreślenie hipoteki na rzecz banku:

- zgoda banku na wykreślenie hipoteki

- pełnomocnictwa, z których będzie wynikało umocowanie osób  (które podpisały zgodę na wykreślenie hipoteki) do działania w imieniu i na rzecz wierzyciela hipotecznego (ciąg pełnomocnictw od osób ujawnionych w KRS)

Dokumenty powyższe należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczone.

OPŁATA 100 ZŁ ZA WYKREŚLENIE JEDNEJ HIPOTEKI

Wykreślenie hipoteki na rzecz WAM:

- zgoda WAM-u na wykreślenie hipoteki z notarialnie poświadczonymi podpisami (zawiera m.in. stwierdzenie, że osoby podpisujące się uprawnione do reprezentacji WAM-u i wskazanie podstawy umocowania)

OPŁATA 100 ZŁ ZA WYKREŚLENIE JEDNEJ HIPOTEKI

 Wpis prawa własności z tytułu dziedziczenia:

- Prawomocne postanowienie Sądu lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia

OPŁATA 150 ZŁ

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dot. nieruchomości gruntowej (działki)

- Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni

OPŁATA 200 ZŁ

Przekształcenie prawa związanego z własnością lokalu (wpis w dziale I SP księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu ….) z użytkowania wieczystego w prawo własności

- Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni

OPŁATA 100 ZŁ

Ujawnienie budynku (w dziale I-O księgi wieczystej)

- wypis z wyrysem z Urzędu Miasta Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Zmiana nazwy ulicy, zmiana sposobu korzystania (w dziale I-O księgi wieczystej)

- wypis z Urzędu Miasta w Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Podział działki lub scalenie działek

- ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o podziale

- wypis z Rejestrów Gruntu – wykaz zmian gruntowych z Urzędu Miasta Gdyni do celów wieczystoksięgowych

OPŁATA 100 ZŁ

Założenie księgi dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

- zaświadczenie o położeniu budynku i opis lokalu ze Spółdzielni Mieszkaniowej (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Spółdzielni)

- podstawa nabycia ( umowa sprzedaży bądź przydział lokalu) w oryginale

- oryginał aktu małżeństwa (przy wspólności majątkowej) – tylko w przypadku nabycia prawa w drodze przydziału

OPŁATA 300 ZŁ

Zmiana nazwiska lub imienia

- odpis aktu małżeństwa lub inny dokument (ostateczna decyzja o zmianie imienia lub nazwiska)

OPŁATA 100 ZŁ

Wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji komorniczej

- prawomocne postanowienie od komornika o zakończeniu postępowania egzekucyjnego

OPŁATA 50 ZŁ

Wykreślenie roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

- zaświadczenie o dokonaniu opłaty jednorazowej

OPŁATA 250 ZŁ

Należy złożyć wniosek (wzory wniosków są dostępne do pobrania poniżej lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości):

„Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

„Zapytania o udzielenie informacji o osobie”

Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.

Od  01 lipca 2014 roku za udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, w znakach opłaty sądowej

Zakupu znaków opłaty sądowej można dokonać w  pok. nr 38 (Kasa Sądu Rejonowego – na parterze budynku) lub na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (NBP O/O Warszawa)

Wykonane „Zapytania” dotyczącego podmiotu zbiorowego lub  osoby fizycznej w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zgłosi się osobiście – zostają wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku –  w ciągu 14 dni.
Odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (w znaczkach skarbowych – dostępnych w budynku Sądu pok. nr 38 albo na konto bankowe 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 PKO Bank Polski S.A, na poczcie lub banku) w wysokości 17 zł.

Firmy są zobowiązane do podania artykułu Dz.U. podstawy prawnej w celu otrzymania „zapytania o osobie i podmiocie gospodarczym”

Punkt Informacyjny KRK  znajduje się w pok. 33 na parterze budynku „A” Plac Konstytucji 5, tel. 58 76 56 338. Punkt czynny jest:

poniedziałek 8.20 – 17.30
wtorek – piątek 8.20 – 15.00

Przerwa:
Poniedziałki: 11.00-11.15; 15.00- 15.15
Pozostałe dni: 11.00- 11.15

Od 01 lipca 2014 roku formularze zapytania można składać również elektronicznie poprzez portal  ekrk.ms.gov.pl. W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl .Opłata za uzyskanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym uzyskiwana drogą elektroniczną wynosi 20 zł

Jednocześnie informujemy, iż zaświadczenie o niekaralności można uzyskać również w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (pok. nr 29- parter):    80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34;  tel. 58 32 -13- 172

Wysokość ww opłat reguluje rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r.w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2014  poz. 841).

Aktualne wzory formularzy:

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

 

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego - więcje na https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

SZCZEGÓŁY NA STRONIE https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/


 

Sąd Rejonowy w Gdyni
NIP: 586-17-70-179
REGON:000321810

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek:     7.30 – 18.00
wtorek- piątek:   7.30 – 15.30

Budynek A
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

  
Budynek 

Adres: ul. Podolska 21
81- 321 Gdynia

e- mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów –  58 76 56 231; 58 76 56 232

 

Sąd Rejonowy w Gdyni
pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 58 76 56 231, 76 56 232

Sekretariat Prezesa
tel. 58 76 56 104
fax 58 661-21-55

e-mail:sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Dyrektor
tel. 58 76 56 104

e-mail: sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny
tel.58 76 56 104
fax: 58 661-21-55
e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Finansowy
tel.  58 76 56 131

e-mail: oddzial.finansowy@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Gospodarczy
tel.  58 76 56 107
e-mail: oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny
tel. 58 76 56 123
fax: 58 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym
tel/fax. 58 76 56 193
e-mail: cywilny1_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

II Wydział Karny
tel. 58 76 56 134
fax: 58 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
tel. 58 76 56 147
fax: 58 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
tel./fax. 58 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. 58 76 56 167
fax 58 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
tel. 58 76 56 172
fax: 58 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

VII Wydział Cywilny
tel. 58  76 56 180
fax  58 76 56 183
e-mail:  cywilny7@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym
tel. 58 76 56 185
e-mail: cywilny7_sekcja@gdynia.sr.gov.pl


IX Wydział Karny
tel. 58 76 56 143
fax 58 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

X Wydział Wykonawczy
tel.  58 76 56 206

fax 58 76 56 214
e-mail: wykonawczy@gdynia.sr.gov.pl

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy Rodzinni i Nieletnich) Budynek przy ul. Podolskiej 21, Gdynia
tel/fax 58 76 56 278
e-mail: zkssrodz@gdynia.sr.gov.pl 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy dla Dorosłych) 
tel/fax 58 76 56 226
e-mail: zkssdor@gdynia.sr.gov.pl

I Wydział  Cywilny

 1. Joanna Jank – Przewodniczący Wydziału  
 2. Małgorzata Nowicka-Midziak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału  
 3. Tadeusz Kotuk 
 4. Małgorzata Żelewska 
 5. Piotr Jędrzejewski 
 6. Sławomir Splitt 
 7. Mateusz Berent - asesor sądowy
 8. Renata Mielko- starszy referendarz sądowy

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

 1. Anna Stolarska – Kierownik Sekcji 
 2. Ilona Będźkowska  
 3. Iwona Tusk-Kasiewicz  
 4. Ewa Kokowska-Kuternoga  
 5. Marzanna Stefaniuk-Muczyńska
 6. Kamila Jaskot- referendarz sądowy
 7. Piotr Mydlak - referendarz sądowy 

II Wydział  Karny

 1. Monika Szeleźniak – Przewodniczący Wydziału  
 2. Grzegorz Kubanek Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Joanna Biernacka  
 4. Joanna Mierzwa-Dzięcielska  
 5. Maciej Potyrała  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Marcin Matusiak  Przewodniczący Wydziału    
 2. Beata Przybyłowska  Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Joanna Buławska 
 4. Bożena Bocian  
 5. Jolanta Kurkowska 
 6. Eliza Salkowska- Cichosz  
 7. Joanna Rodowska

IV Wydział  Pracy

 1. Sylwia Uznańska - Przewodniczący Wydziału
 2. Agata Truskolawska - asesor sądowy
 3. Grzegorz Sobczak - asesor sądowy   

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Iwona Paulinek - starszy referendarz sądowy - Przewodniczący wydziału 
 2. Barbara Dolata - starszy referendarz sądowy
 3. Barbara Kolendowicz - starszy referendarz sądow
 4. Magdalena Przekop - Kotuk- starszy referendarz sądowy
 5. Anna Bierła- Mróz - starszy referendarz sądowy-  del. do MS

 

VI Wydział  Gospodarczy

 1. Anna Sawicka – Przewodniczący Wydziału  
 2. Katarzyna Fojuth – Zastępca Przewodniczącego Wydziału  
 3. Teresa Skrzypkowska 
 4. Krzysztof Stankiewicz  
 5. Izabela Walicka
 6. Małgorzata Warecka – Wiceprezes Sądu 
 7. Justyna Supińska  
 8. Aleksandra Konkel 
 9. Marta Sobczak - asesor sądowy
 10. Monika Chyła -Nosek - starszy referendarz sądowy
 11. Bożena Tukanowicz-Kasicka - starszy referendarz sądowy
 12. Katarzyna Rękas - Osińska - referendarz sądowy

 

VII Wydział Cywilny

 1. Anita Stęplińska - Piechota – Przewodniczący Wydziału  
 2. Grzegorz Bledziewski
 3. Krystian BrzezińskI
 4. Hanna Dumanowska-Łosin
 5. Agnieszka Haręża
 6. Justyna Kosiorek de Miquelarena 
 7. Aleksandra Dumińska - Berent - asesor sądowy
 8. Anna Wleklińska- Iżewska - referendarz sądowy

Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w  VII Wydziale Cywilnym

 1. Aneta Kowalewska - starszy referendarz sądowy, Kierownik Sekcji
 2. Monika Selin -Prezes Sądu
 3. Teresa Skrzypkowska
 4. Roman Owczarski - starszy referendarz sądowy
 5. Eliza Sobolewska - referendarz sądowy

IX Wydział  Karny

 1. Ewa Mielcarek – Przewodniczący Wydziału
 2. Elżbieta Nawara - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Mariusz Sztuba 
 4. Ilona Rudek 
 5. Michał Dampc  del. do SO
 6. Jarosław Kita  del. do MS

X Wydział  Wykonawczy

 1. Jolanta Jeżewska - Przewodniczący Wydziału 
 2. Marlena Kozacka 
 3. Krzysztof Więckowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr I w Gdyni
Bartosz Bociąga

ul. Świętojańska 71/5
81-389 Gdynia
tel. 58 719-04-60
fax. 58 743-63-92
e-mail : gdynia.bociaga@komornik.pl
konto: BGŻ BNP PARIBAS 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-14;00, 

Obsługa telefoniczna interesantów w godz.10:00-14:00,

Obsługa osobista interesantów odbywać sie będzie w poniedziałki w godz. 9:00-12:00 oraz w środy w godz. 9:00-14:00,

Dyżur komornika obywać się będzie w środy w godz. 9:00-14:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr II w Gdyni
Karol Kwidziński

ul. Świętojańska 105/1, 81-381 Gdynia

tel. 58 673 43 54

e-mail: gdynia.kwidzinski@komornik.pl

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 37 1600 1114 1823 0599 1000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 10.00-14.00, piątek w godz 10:00-13:00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 14.00-18.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr III w Gdyni

Tomasz Deresiewicz

ul. Świętopełka 59
81-524 Gdynia
tel.   58 533 60 64
fax  58 535 62 14
e-mail: gdynia.deresiewicz@komornik.pl
konto: BS 92 9484 1222 2035 0006 1737 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 12.00-14.00

Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, od 1 stycznia 2023r. komornik przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni
Tomasz Draganik

ul. Wielkopolska 251/11
80-531 Gdynia
tel.   58 625 12 58
fax  58 620 65 39
e-mail: gdynia.draganik@komornik.pl
konto: Deutsche Bank S.A. 26 1910 1048 2625 3796 7929 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.30-17.30, wtorek - czwartek w godz. 8.00-15.00, piątek w godz. 7.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni, informuje zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, iż przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni
Joanna Cyrzan

 

ul. Świętojańska 23 B/12
81- 372 Gdynia
tel. 58 661-52-71
e-mail: gdynia2@komornik.pl
konto: Bank PKO BP  88 1020 1853 0000 9302 0014 7512

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VI w Gdyni
Jolanta Janocha-Mularczyk

ul. Starowiejska 26/2
81-356 Gdynia
tel/fax. 58 623-38-52
e-mail : gdynia.janocha-mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 31 1600 1462 1873 4093 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.30

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk Kancelaria Komornicza w Gdyni, informuję zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych iż od 1 stycznia 2023r. komornik w dalszym ciągu przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VII w Gdyni
Adrian Kraśniewski

al. Zwycięstwa  252/2
81-540 Gdynia
tel.   690 450 071
e-mail: gdynia.krasniewski@komornik.pl
konto: 30 1600 1462 1811 9047 3000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-17.00, środa w godz. 10.00-18.00, piątek w godz. 9.00-15.00

Przyjęcia interesantów: w środy od godz. 12.00 do 18.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VIII w Gdyni
Iwona Miotk

ul. Armii Krajowej 13/6
81-372 Gdynia
fax. 58 661-38-43
tel. 58 661-18-71
e-mail: gdynia1@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 29 1600 1462 1823 5339 6000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorki w godz. 10.00-14.00                                 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IX w Gdyni
Krzysztof Mówiński
od 1 lutego 2024 roku Zastępca Komornik sądowy Karol Kwidziński 

NOWY ADRES: ul. Świętojańska 105/1
81-381 Gdynia
tel. 58 673 43 54
konto: BANK PEKAO SA   66 1240 5396 1111 0000 5382 3809

Aktualny harmonogram przyjmowania interesantów przez asesorów i innych pracowników tej kancelarii przedstawia się następująco:

Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Wtorek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Środa od godz. 10.00 do godz. 14.00

Czwartek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Piątek  nieczynne

Dniami przyjęcia interesantów przez Zastępcę Komornika będą wtorki w godz. 10.00 - 14.00.

Numer telefonu Kancelarii pozostaje bez zmian - (58) 661 51 87.

Aktualny adres poczty elektronicznej Kancelarii - gdynia4@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr X w Gdyni
Rafał Mularczyk


ul. Starowiejska 26/5
81-356 Gdynia
tel.   577 600 188, 577 600 099
e-mail: gdynia.mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 57 1600 1462 1873 4583 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz. 8.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 9.30-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Rafał Mularczyk Kancelaria Komornicza nr X zawiadamia, że w pierwszym półroczu 2024r. zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela przez komornika sądowego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XI w Gdyni
Marcin Płoński - Zastępca Komornik sądowy Rafał Mularczyk - NOWY ADRES KANCELARII - ul. Starowiejska 26/5, 81-356 Gdynia czynna w godzinach poniedziałek-piątek 8:30-14:00, obsługa stron - wtorek 9:00-14:00

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych postanowieniem z dnia 5.02.2024 r. . Ministerstwa Sprawiedliwości zawieszono Komornika Sądowego Marcina Płońskiego.

Zarządzenie nr 3/2024 OA.021.2.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o odsunieciu Komornika Sądowego od wykonywania czynności służbowych

Zarządzenie nr 9-2024 OA.021.9.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o odsunięciu Komornika Sądowego od wykonywania czynności służbowych .pdf

 

ul. Śląska 64/3
81-304 Gdynia

tel/fax 58 523- 95- 64
e-mail : gdynia.plonski@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0275 0150

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz 12.00-17.00, wtorek - czwartek w godz. 10.00-16.00, piątek w godz. 8.00-12.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 10.00-16.00

 

Zastępca Komornik Wiesławy Sokólskiej - od dnia 02 sierpnia 2023 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Monika Leończak
Kancelaria Komornicza nr XIII w Gdyni

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/317
81-368 Gdynia
tel. 784-660-472
e-mail: gdynia5@komornik.pl
konto: Santander Polska 74 1090 1102 0000 0001 3079 5026

Kancelaria jest czynna: wtorek-czwartek w godz. 10:00-14:00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz. 14:00-16:00

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XIV w Gdyni
Jolanta Tilsa

ul. Mikołaja Kopernika 29
81-411 Gdynia
tel. 58 661-52-62
e-mail: gdynia3@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 1600 1462 1823 5110 9000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 7.00 - 15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 11.00 - 15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XV w Gdyni
Marcin Zalewski

Informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby kancelarii komorniczej z dniem 1.01.2024 roku:

ul. Wielkopolska 44/5

81-531 Gdynia

tel. 58 625- 13- 41
e-mail : gdynia.zalewski@komornik.pl
konto: PKO BP  38 1020 1853 0000 9502 0195 6879

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 9.00 - 15.00, piatek w godz. 9.00-13.00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz 9.00-12.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVI w Gdyni
Ewa Barbara Zamiela

ul. Chylońska 130 A m.2.1
81-021 Gdynia
tel/fax 58 620 60 22
e-mail: gdynia.zamiela@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.36 2030 0045 1110 0000 0362 7160

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- czwartek w godz. 9.00-14.00, piątek w godz. 8.00-13.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska

Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni

ul. Śląska 51/30

81-304 Gdynia

tel. 58 628 10 60

fax. 58 628 10 39

 

e-mail: gdynia.lniska@komornik.pl

 

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 62 1600 1114 1898 0269 9000 0004

 

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-12.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki

Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdyni

ul. Wójta Radtkego 53/2
81-355 Gdynia
tel. 58 354 51 20, 573 527 940

e-mail: gdynia.zablocki@komornik.pl

 link do strony internetowej: https://gdynia-komornik.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 82 1600 1462 1854 7201 0000 0005

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 8.00-16.00

                                      środa w godz. 7.00-17.00

                                      piątek w godz. 8.00-14.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 8.00-16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki zawiadamia, iż w I półroczu 2024 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adam Kulesza

Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdyni

ul. Świętojańska 118/2
81-388 Gdynia
tel. 798-528-000

e-mail: gdynia.kulesza@komornik.pl

 link do strony internetowej: www.komornik.gdynia.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 83 1600 1114 1733 9458 5000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 11.00-17.00,

                                      wtorek - piątek w godz. 9.00-13.00                                

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 14.30-16.30

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Monika Leończak

Kancelaria Komornicza nr XX w Gdyni

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/317
81-368 Gdynia
tel. 784-660-472

e-mail: gdynia.leonczak@komornik.pl

konto:  BNP PARIBAS 78 1600 1462 1737 9369 6000 0001

Kancelaria jest czynna: wtorek-czwartek w godz. 10:00-14:00

Przyjęcia interesantów: czwratek w godz. 14:00-16:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Loreta Jasnowska

Kancelaria Komornicza nr XXI w Gdyni

ul. Śląska 35-37 lok. C 301

81-310 Gdynia

tel. 453063147

e-mail: gdynia.jasnowska@komornik.pl

konto: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 17 16001114 1731 8566 9000 0005

Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek  w godz. 08:00-16:00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 09:00-15:00