Ogłoszenia

VII Ns 1432/23                                                                                        03.04.2024 roku

 

OGŁOSZENIE

 

 

„Postanowieniem z dnia 26.03.2024r. sygn. akt VII Ns 1432/23 Sąd Rejonowy w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Joannie Dąbek, PESEL 80091403964, zmarłej dnia 23 lipca 2022 roku w miejscowości Kamień, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni, na ul. Chylońskiej 74/85,  zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcinowi Zalewskiemu.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia  3.04.2024r.

Protokolant

                                                                                                                                             Dominika Olęcka          

 

Sygn. akt VII N 2115/23

 

 

ZARZĄDZENIE

 

      Dnia 21 marca 2024 roku

 

Przewodniczący: Sędzia Krystian Brzeziński, w Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2024 roku w Gdyni

sprawy z wniosku Małgorzaty Pozańskiej

o złożenie wykazu inwentarza po Franciszku Zenonie Popielu

 

 

 

zarządza:

ogłosić poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gdyni o złożeniu wykazu inwentarza po Franciszku Zenonie Popielu, synu Franciszka i Heleny, PESEL 51120309014, zmarłym dnia 16.07.2021 r. w Gdyni, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha - Mularczyk, Kancelaria Komornicza nr VI w Gdyni zawiadamia, że kancelaria w dniach 29-03-2024, 02-05-2024, 31-05-2024, 16-08-2024 będzie nieczynna dla obsługi stron.

Gdynia, dnia 20.03.2024 r.

Sygn. akt VII Ns 1142/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Postanowieniem z dnia 20.03.2024r. wydanym w sprawie VII Ns 1142/23 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Barbarze Noga  PESEL 52041805140, zmarłej dnia 21.06.2022 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej  w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomaszowi Deresiewiczowi.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 22.03.2024r.

Protokolant

Malwina Zielińska

 

Gdynia, dnia 13.03.2024 r.

Sygn. akt VII Ns 1143/23

O G Ł O S Z E N I E

 

Postanowieniem z dnia 13.03.2024r. wydanym w sprawie VII Ns 1143/23 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Józefie Perszewskim PESEL 44092806133, zmarłym dnia 19.05.2022  roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomaszowi Deresiewiczowi.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 18.03.2024r.

Protokolant

Malwina Zielińska

 

 

 

Gdynia, dnia 13.03.2024 r.

Sygn. akt VII Ns 1105/23

O G Ł O S Z E N I E

 

Postanowieniem z dnia 13.03.2024r. wydanym w sprawie VII Ns 1105/23 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Józefie Henryku Kanieckim PESEL 65041112912, zmarłym dnia 10.01.2006 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolancie Janocha-Mularczyk .

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 15.03.2024r.

Protokolant

Malwina Zielińska

 

Gdynia, 1 marca 2024 roku

Sygn. akt VII N 2394/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2394/23 Edyta Bortkiewicz złożyła wykaz inwentarza po Andrzeju Bortkiewiczu  o numerze PESEL 68072100637, zmarłym dnia 27.10.2023 r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Morskiej 4A;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt VII N 2341/23                               Gdynia, 9 lutego 2024 roku

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2341/23 Aleksandra Wyrzucka złożyła wykaz inwentarza po Czesławie Rześniowieckim, synu Władysława i Anastazji, PESEL 49072810652, zmarłym dnia 15.01.2023r. w Gdyni, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby wskazane w art. 637 §1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 30 stycznia 2024 roku

 

Sygn. akt VII N 2416/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2416/23 Danuta Elżbieta Grudzińska, Sylwia Joanna Grudzińska i Izabela Elżbieta Kilińska złożyły wykaz inwentarza po Bronisławie Grudzińskim o numerze PESEL 49061008132, zmarłym dnia 12 września 2023 roku w Gdyni, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Krawieckiej 30I/12;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,                                 w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt: VII N 27/24

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                    Dnia 5 stycznia 2024 r.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Gdyni VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Haręża

po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2024 r. w Gdyni na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Tomasza Skotnickiego, Sławomira Skotnickiego

o złożenie wykazu inwentarza

 

postanawia:

zarządzić zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gdyni o złożeniu wykazu po Zofii Halinie Skotnickiej – Kosmala (PESEL 52041316446), zmarłej dnia 22 listopada 2023 roku, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Gdyni, poprzez zamieszczenie ogłoszenia następującej treści:

W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt VII N 27/24 notariusz Agnieszka Sinkiewicz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Ostrudzie, złożyła wpis aktu notarialnego z dnia 22.12.2023r. rep. A 4141/2023, obejmujący wykaz inwentarza po Zofii Halinie Skotnickiej – Kosmala (PESEL 52041316446), zmarłej dnia 22 listopada 2023 roku, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Gdyni, ul. Narcyzowa 12/30.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 8 stycznia 2024 r.

Protokolant sądowy

Paulina Markowska

 

 

 

IXK 1479/03

V Ds. 31/2001

V Ds. 180/2001

 

UPRAWNIONY DO ODBIORU

 

Sąd Rejonowy w Gdyni IX Wydział Karny w oparciu o art. 6 ustęp 5 w zw. z art. 6 ustęp 1 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z dnia 21 listopada 2006 r.) w zw. z art. 6933§2 kpc, w związku z brakiem możliwości doręczenia Thor SA z siedzibą w Gdyni wezwania do odbioru depozytu w postaci segregatora koloru żółtego z napisem „WEPOBA” z zawartością faktur i dokumentów SAD za okres luty do marca 1999-2000 r., segregatora koloru zielonego z napisem „wyciągi bankowe PBK” z zawartością dokumentów za okres styczeń-15 kwietnia 1999 r., segregatora koloru niebieskiego z napisem „wyciągi bankowe PBK” z zawartością dokumentów za okres 16.04 – 31.05.1999 r., segregatora koloru szarego z napisem „1999 THOR Kasa od I-IV” z zawartością dokumentów, segregatora koloru szarego z napisem „THOR Kasa V” z zawartością dokumentów, belownicy o nr H-271-00, H-191-25 typ BOA, urządzenia do produkcji wykrojników numer fabryczny 84621090, stołu spływowego WUPA – automatu sztancujący o numerze fabrycznym 1061/S-1, urządzenia FLEKSO do nadruków kolorowych jako części oddzielnej maszyny CURIONI bez numeru fabrycznego, urządzenia do wycinania pudła klapowego do maszyny CURIONI bez numeru fabrycznego, podajnika automatycznego do maszyny CURIONI z tabliczką z napisem CELMACCH, składarki z odbiornikiem nr CX-92A do maszyny CURIONI, biegówki bez numeru fabrycznego, wykrawarki bez numeru fabrycznego, sztancarko-wykrawarki oklejonej folią bez numeru fabrycznego, urządzenia SLOTER – wykrawarki bez numeru fabrycznego, wykrawarki bez numeru fabrycznego, zszywacza bez numeru fabrycznego, segregatora „rejestr zakupów 1997 Thor VAT IV/4”, segregatora „Kasa 1997 V-XII XI 1-637”, segregatora „sprzedaż 1997 1-707 VI”, segregatora „rejestry sprzedaży VAT 1997 – 3/V”, segregatora „kasa 1997 I-IV 1/II 1-583 Thor”, segregatora „Thor bank kasa XII 1997 1-625 I”, segregatora „Thor zakupy 1998 I-XII”, segregatora „Thor 1998 sprzedaż IX-XII”, segregatora „Thor PK Kasa 12 – 1998”, segregatora „Thor Kasa 1998”, segregatora „Thor 1998 bank IX-XII”, segregatora „Thor 1998 bank I-VIII”, segregatora „Thor 1998 sprzedaż I-VIII”, segregatora „1999 BR”, segregatora „BS PPA BD”, segregatora „BOX POL”, segregatora „1998 Thor wydruki”, segregatora „1999 banki czerwiec do wrzesień PBK”, segregatora „1999-2000 Citibank O/Gdynia”, segregatora „1999 zestawienie obrotów i sald i wydruki z kont analitycznych”,  segregatora „1999 BH Gdańsk”, segregatora „1999-2000 PBK październik do styczeń 2000”, segregatora „Thor 2000 sprzedaż I”, segregatora „Thor 2000 zakup faktur marzec-kwiecień”, segregatora „memoriały”, segregatora „faktury październik zakup”, segregatora „faktury zakup listopad 1999”, segregatora „sprzedaż faktury rachunki październik 1999 listopad  i grudzień”, segregatora „sprzedaż 1999 lipiec do wrzesień”, segregatora „1999 Thor sprzedaż I-VI”, segregatora „2000 styczeń, luty”, segregatora „rejestr zakupu grudzień 1999”, segregatora zielonego bez oznaczeń zawierającego deklaracje podatkowe firmy Thor, segregatora żółtego bez oznaczeń zawierającego umowy o dzieło i inne dokumenty, segregatora żółtego „sprawy różne”, segregatora niebieskiego „U. Skarbowy Gdynia CIT PIT VAT”, segregatora niebieskiego „analityka 1996”, segregatora szarego „W-Z WZ P-Z PZ”, segregatora czerwonego „zakup V 1999”, segregatora szarego „1999 zakupy I-III”, segregatora czerwonego „zakup 1999 lipiec sierpień”, segregatora niebieskiego „1999 zakup wrzesień 1999”, segregatora koloru czarnego „Thor 1999 PK I-XII”, segregatora niebieskiego „Thor SA 1996 bank rej. zakupu VAT-4”, segregatora niebieskiego „Thor 1996 rejestry sprzedaż VAT 3”, segregatora czarnego „Thor SA 1996 magazyny”, segregatora niebieskiego „Thor 1996 kasa 1”, segregatora czerwonego „1-140 + 141 ameryk 1”, zestawienia obrotów i sald 1996 Thor, rejestru Przedsiębiorstwo Thor Gdańsk, teczki akt osobowych Thor SA, teczki z deklaracjami, teczki koloru brązowo-białego „czerwiec 1999 ewidencja pozostałych zakupów”, umów o dzieło dot. Thor związanych sznurkiem, skoroszytu „faktury za paliwo 1996-1997”, skoroszytu „raporty księgowe kopia 1996-1997”, teczki koloru białego „kasa VII-IX”, teczki koloru przeźroczystego „listy płac 1997”, teczki koloru ciemnego „zestawienie obrotów i sald 1995”, teczki koloru białego „Thor SA 1996 201 analityka”, teczki koloru białego z napisem „Bert leasing” zawierającej polecenia przelewów, zeszytu koloru zielonego dot. należności 1996, teczki koloru białego „P. Kobzan”, teczki koloru białego „Thor sprawy zaległe 1996”, czterech skoroszytów związanych sznurkiem „zlecenia 1997”, faktur i rozliczeń produkcji Thor związanych sznurkiem, zleceń transportu i produkcji w kopertach związanych sznurkiem, analiz produkcji związanych sznurkiem, teczki koloru przeźroczystego z dowodami wpłaty „VI 99”, teczki koloru białego „ewidencja zakupów luty 1999”, teczki koloru białego „kasa Thor SA III-IV 2000”, teczki koloru białego „Thor SA lista płac”, teczki koloru białego „raport kasowy październik”, teczki koloru białego „raport kasowy listopad”, skoroszytu „bilans 1996 Thor SA”, teczki koloru białego „Thor kasa za 01.2000”, teczki koloru białego „kasa 2.2000”, teczki koloru białego „raport kasowy grudzień”, teczki koloru różowego z deklaracjami VAT-7, teczki koloru zielonego „Thor 1997 VAT”, zestawienia środków trwałych związanego sznurkiem, teczki koloru ciemnozielonego „Thor 97/98”, teczki koloru białego związanej sznurkiem z zawartością różnych pism, kartonu z zawartością zaleceń produkcyjnych spółki Thor, zestawu komputerowego P2-233/64MB/3GB/32X/k15, drukarki atramentowej A4HPDJ-670C faxmodem USR Sportster Flash kopiarka RICOH 4421, samochodu Skoda Felicja Combi VAN GLX 1,6 nr rej. WWC2052 koloru bordo metalic, tekturnicy MARTIN z dwoma tabliczkami znamionowymi z numerem 30979/1 oraz 30979/2, urządzenia sztancującego ze stołem spływowym WUPA – urządzenia sztancującego z tabliczką znamionową z numer PS-B-1 numer fabryczny 1063/S-1 i stołu spływowego z tabliczką z napisem Ps-B-1, numer fabryczny 1063/S-1, drukarki fleksograficznej CURIONI ze śladami znacznego zużycia bez oznaczeń numerycznych, sklejarki do kartonu CURIONI z tabliczką znamionową z napisem Sklejarka kartonu CURIONI 220 numer fabryczny 8875, maszyny SLOTER firmy CURIONI bez tabliczki znamionowej z nadrukiem o treści CELMACCH ITALIA SPA 25015 DESEWZAWO/BRESCIA/ITALY, podajnika automatycznego CURIONI z tabliczką znamionową z napisem „podajnik automatyczny 220typ silnika 1370/1670 numer fabryczny 0195F821” wraz ze stołem podawczym o numerze 7276/220/80, wózka widłowego czterokołowego z tabliczką znamionową z napisem FG 15LD15 numer fabryczny 344488 z napisem na przytwierdzonej folii CARCADE Gdynia ul. Energetyków 15, urządzenia do wykonywania polimerowych form drukarskich z tabliczką znamionową z napisem urządzenie do wykonywania polimerowych form drukarskich numer fabryczny 3040 wraz z urządzeniami będącymi jego częściami składowymi, maszyny FLEXO do drukowania z tabliczką znamionową z napisem FLEXO moduł FLEXO do kolorów MF-1/98 F-1/98 rok 1998, paletyzera z tabliczką znamionową z napisem SIGNODE SYSTEM Gmbh 42200 DIWSUAKEN GCEM SPIRIT D. 805A89 rok 1997, szkieletu wykrawarki półautomatycznej bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka półautomatyczna typ SW-3000 numer fabryczny 080-47/98, szkieletu maszyny bez urządzeń mechanicznych z tabliczką z napisem BIGÓWKA numer fabryczny 0700-21/98, szkieletu wykrawarko-bigówki bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem wykrawarko-bigówka typ WB-800 numer fabryczny 9805094, szkieletu bigówki bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem bigówka półautomatyczna z formatówką typ BP 25 numer fabryczny 0144, szkieletu wykrawarki półautomatycznej bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka półautomatyczna typ W-25 numer fabryczny 0103, szkieletu maszyny bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka półautomatyczna SW-3000 numer fabryczny 080-46/98, szkieletu wykrawarki z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka typ W-3000 numer fabryczny 98/080-25, szkieletu wykrawarki bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka typ W-3000 numer fabryczny 98/080-44, szkieletu sztancarko-wykrawarki z tabliczką znamionową z napisem sztancarko-wykrawarka półautomatyczna numer fabryczny 0800-15/99, szkieletu wykrawarki bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka półautomatyczna typ SW-3000 numer fabryczny 0800-10/99, szkieletu sztancarko—wykrawarki bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem sztancarko-wykrawarka typ SW-220 numer fabryczny 0800-21/99, szkieletu wykrawarki bez urządzeń mechanicznych z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka do tektury typ 3000 numer fabryczny 98/080-24, maszyny do krojenia papieru wraz ze stołem bez oznaczeń fabrycznych i numerycznych, maszyny do wykrawania kratownic do kartonów z naklejką z napisem MTL SA własność Małopolskie Towarzystwo Leasingowe numer ewidencyjny 001201, maszyny gilotynującej z tabliczką znamionową z napisem ADAST BLANSKO Typ M-115-1 No 552077, segmentu maszyny typograficznej – podajnika – z tabliczką znamionową z napisem WERNER HK PETERS typ ZBS-2, segmentu maszyny typograficznej z tabliczką znamionową z napisem VHP symbol ZBS-2 numer fabryczny 4188 i kartką z napisem własność Eurostal Finanse Katowice, wykrawarki do kartonów z tabliczką znamionową z napisem typ/numer fabryczny SW-220 0800-16/99, bigownicy z naklejką o treści „przedmiot przewłaszczony na rzecz Bank Wschodni SA ul. Legionowa 14/16 15-099 Białystok” oraz drugą naklejką o treści MTL własność Małopolskie Towarzystwo Leasingowe numer ewidencyjny 001200, maszyny fleksograficznej z tabliczką znamionową z napisem Flexo numer fabryczny F-2/98, półautomatu sitodrukowego 1000x700 z tabliczką znamionową numer fabryczny 00230, maszyny stolarskiej – urządzenia do produkcji wykrojników z tabliczką znamionową z napisem numer fabryczny 84621090 oraz kartką o treści „przedmiot jest zabezpieczeniem wierzytelności PROSPER BANKU SA I Oddział w Warszawie”, prasy do belowania makulatury – belownicy z tabliczką znamionową z napisem Machine Fabriek BOA Enschede-Holland typ 25 LB-4 numer 186562 rok 1997, kotła parowego opatrzonego tabliczką znamionową numer fabryczny 99-500-20229 produkcja 1999, szkieletu sztancarko-wykrawarki z tabliczką znamionową typ SW-3000 numer fabryczny 9808021, szkieletu wykrawarki z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka do kartonu typ W-30 numer fabryczny 0800-14/99, szkieletu bigówki z tabliczką znamionową z napisem maszyna poligraficzna ty bigówka numer fabryczny 0700-04/99, szkieletu wykrawarki bez obudowy z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka numer fabryczny WK-100/98/8, szkieletu wykrawarki bez obudowy bez oznaczeń numerycznych z naklejką z napisem wykrawarka typ W-25, szkieletu wykrawarki bez numer fabrycznego z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka typ W-3000,  szkieletu wykrawarki z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka do kartonu typ w-30 numer fabryczny 0800-12/99, szkieletu wykrawarki z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka półautomatyczna typ SW-3000 numer fabryczny 0800-09/99, szkieletu bigówki z tabliczką znamionową z napisem bigówka półautomatyczna z formatówką typ BP 25 numer fabryczny 0413, szkieletu bigówki z tabliczką znamionową z napisem bigówka typ/numer fabryczny 0980502-rok 98, szkieletu wykrawarki z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka półautomatyczna typ W-30 numer fabryczny 0800-12/99, szkieletu wykrawarki z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka półautomatyczna typ/numer fabryczny WP-200 9806015, szkieletu bigówki z tabliczką znamionową z napisem bigówka – 800 typ/numer fabryczny 098/1, szkieletu wykrawarki z tabliczką znamionową z napisem wykrawarka półautomatyczna typ/numer fabryczny W-3000 W98/080-40, kompresora ATLAS-COPCO ze sterownikiem elektronicznym z tabliczką znamionową z napisem AIR COMPRESSOR typ GA75 numer fabryczny AII468102 rok produkcji 1999, szkieletu sztancarko-wykrawarki bez obudowy z tabliczką znamionową z napisem sztancarko-wykrawarka typ SPA-011 numer fabryczny 021/1, zszywacza półautomatycznego z tabliczką znamionową z napisem zszywarka półautomatyczna typ ZR-11 numer fabryczny 9804110, zszywarki automatycznej z tabliczką znamionową o treści ISLIKER MAGNETE type GE 50 10-100K-24F5 numer fabryczny 240 0889 made in Switzerland, 5 sztuk identycznych szkieletów maszyn koloru żółto-niebieskiego posiadających po 2 rolki obrotowe bez oznaczeń numerycznych i bez tabliczek, 7 sztuk identycznych szkieletów maszyn do bigowania żółto-niebieskich posiadających po 1 wałku obrotowym bez oznaczeń numerycznych i tabliczek, elementu stołu podawczego w kolorze niebiesko-żółtym z trzema obrotowymi wałkami bez oznaczeń numerycznych i bez tabliczek, sztancarko-wykrawarki koloru żółto-niebieskiego bez oznaczeń numerycznych i bez tabliczki, 5 sztuk identycznych maszyn koloru niebieskiego posiadających po 3 wałki obrotowe bez oznaczeń numerycznych i bez tabliczek, maszyny wykonanej z metalu koloru pomarańczowego z tabliczką znamionową z napisem tym maszyny BP 4 numer fabryczny 955 rok produkcji 1984, zszywacza automatycznego z metalu koloru stalowego bez oznaczeń numerycznych i bez tabliczki, sklejarki ofoliowanej w kolorze zielono-brązowym bez oznaczeń numerycznych i bez tabliczki, maszyny z tabliczką znamionową z napisem o treści „odbiornik rotacyjny półautomatyczny do maszyny PETERS numer komisyjny J3099N0271, wzywa się właścicieli wyżej wymienionych przedmiotów do ich odbioru z depozytu sądowego w terminie 3 lat od daty przedmiotowego ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu sądowego przez przejęcie przedmiotu na własność przez Skarb Państwa. Wydanie przedmiotu z depozytu nastąpi po wykazaniu przez osoby zgłaszające się po jego odbiór, prawa własności. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Gdyni przez okres 6 miesięcy”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

IXK 1479/03

V Ds. 31/2001

V Ds. 180/2001

 

UPRAWNIONY DO ODBIORU

 

Sąd Rejonowy w Gdyni IX Wydział Karny w oparciu o art. 6 ustęp 5 w zw. z art. 6 ustęp 1 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z dnia 21 listopada 2006 r.) w zw. z art. 6933§2 kpc, w związku z brakiem możliwości doręczenia PPUH „Warmex” Sp. zo.o. z siedzibą w Gdyni wezwania do odbioru depozytu w postaci segregatora koloru szarego z napisem „całość dokumentów za 1996 r., oprócz księga główna, analityka, wyciągi bankowe” z zawartością dokumentów, segregatora czarnego z napisem „1997 całość dokumentów oprócz księga główna, wyciągi bankowe, analityka” z zawartością dokumentów, segregatora czarnego z napisem „cz. II 1998, raporty kasowe, rejestry bankowe, rejestry sprzedaży, rejestry zakupu” z zawartością dokumentów, segregatora niebieskiego  z napisem „1999 rej. sprz. VAT, dekl. ZUS, PIT-4, VAT-7, CIT 2, CIT 8, PK, zest. obrotów, sald, bilans + załączniki” z zawartością dokumentów, segregatora niebieskiego z napisem „cz. II 1999, rej. zakupu VAT, raporty kasowe i rejestr bankowy” z zawartością dokumentów, skoroszytu białego z napisem „rejestr zakupu VAT 2000” z zawartością dokumentów, skoroszytu białego z napisem „rejestr sprzedaży VAT 2000” z zawartością dokumentów, skoroszytu koloru białego z napisem „1996 obroty i salda kont” z zawartością dokumentów firmy WARMEX w ilości 237 kart, skoroszytu koloru białego sznurowanego z napisem „deklar. ZUS, karty pracownicze, PIT-11” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 174 kart, skoroszytu koloru zielono-przeźroczystego z napisem „WARMEX zakupy 1997 V-XII” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 247 kart, skoroszytu białego z napisem „WARMEX deklaracje 96-98” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 248 kart, skoroszytu białego z napisem „deklaracje i bilans 96, 97, 98” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 127 kart, skoroszytu białego z napisem „oświadczenia płatników VAT – upoważnienia” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 7 kart, segregatora koloru szarego z napisem „Kasa 96” z zawartością dokumentów firmy WARMEX w ilości 680 kart, segregatora koloru szarego z napisem „WARMEX Raporty klasowe VII-XII 97 wyciągi bank, I-XII 97” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 1115 kart, segregatora koloru szarego z napisem „1996 PK I-IV” z zawartością dokumentów firmy WARMEX w ilości 571 kart, segregatora koloru czarnego z napisem „umowy leasingowe WARMEX” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 122 karty, segregatora koloru szarego z napisem „1997 zakupy WARMEX” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 100 kart, segregatora koloru czarnego z napisem „1996 sprzedaż” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 677 kart, segregatora koloru szarego z napisem „1997 WARMEX Pk” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 398 kart, segregatora koloru szarego z napisem „1997 sprzedaż FaV Rach. Upr.” z zawartością dokumentów firmy WARMEX w ilości 483 karty, segregatora koloru szarego z napisem „bank 1996” z zawartością dokumentów firmy WARMEX w ilości 701 kart, segregatora koloru szarego z napisem „kasa/bank zakup 1997” z zawartością dokumentów firmy WARMEX w ilości 432 karty, segregatora koloru czarnego z napisem „1996 kasa bank” z zawartością dokumentacji firmy WARMEX w ilości 760 kart, segregatora koloru szarego z napisem „1998 WARMEX” z zawartością dokumentów firmy WARMEX w ilości 821 kart, segregatora koloru szarego z napisem „1998 Warmex I-IV – I kw. 98” z zawartością dokumentów firmy WARMEX w ilości 661 kart, segregatora koloru brązowego z zawartością dokumentów firmy WARMEX z napisem „PK od nr 54-116 1995” w ilości 473 karty, segregatora koloru szarego z nalepką z napisem „WARMEX 1999” z zawartością dokumentacji za okres od stycznia 1999 r. do lutego 2000 r., wzywa się właściciela wyżej wymienionych przedmiotów do ich odbioru z depozytu sądowego w terminie 3 lat od daty przedmiotowego ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu sądowego przez przejęcie przedmiotu na własność przez Skarb Państwa. Wydanie przedmiotu z depozytu nastąpi po wykazaniu przez osoby zgłaszające się po jego odbiór, prawa własności. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Gdyni przez okres 6 miesięcy”;

 

 

 

 

 

VII N 2165/23                                                                   Gdynia, dn. 21 listopada 2023r.

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt VII N 2165/23 notariusz Anna Kużelewska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, złożyła wpis aktu notarialnego z dnia 25.10.2023r. rep. A 2898/2023, obejmujący wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego przez Witolda Eligiusza Stochmiałek, PESEL 51082810977, zmarłego dnia 25 września 2023 roku, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Gdyni, zarejestrowanego pod firmą Witold Stochmiałek Firma „Wiking” Agencja Ochrony Mienia i Konwoje w spadku z siedzibą w Gdyni.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 23.11.2023r.

Protokolant

Malwina Zielińska

 

 

Gdynia, dnia 29.09.2023 roku

 

Sygn. akt VII N 1894/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1894/23 Martyna Piotrowska  złożyła wykaz inwentarza po Waldemarze Piotrowskim o numerze PESEL 63102106078, zmarłym dnia 05.08.2018r. w Gdyni, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Kcyńskiej 8/6;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 14.09.2023 roku

 

Sygn. akt VII N 1611/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1611/23 Marzanna Urbanowska, Krzysztof Urbanowski i Beata Wolska  złożyli wykaz inwentarza po Januszu Urbanowskim o numerze PESEL 57020200413, zmarłym dnia 22.03.2023r. w Gdyni, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 8;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 22.09.2023r.

Protokolant

Malwina Zielińska

 

Gdynia, dnia 14.09.2023 roku

 

Sygn. akt VII N 1579/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1579/23 przedstawiciel ustawowy mał. Martyny Henn  złożył wykaz inwentarza po Mariuszu Hennie (Henn) o numerze PESEL 74051903438, zmarłym dnia 31.12.2022r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Wąskiej 22/7;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 21.09.2023r.

Protokolant

Malwina Zielińska

 

Gdynia, dnia 14.09.2023 roku

 

Sygn. akt VII N 1643/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1643/23 zastępca notariusza Anny Tarasiuk w osobie Michał Stupak złożylł wykaz inwentarza po Barbarze Dadze (Daga) o numerze PESEL 55041400469, zmarłej dnia 17.11.2021r. w Gdyni, której  ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Morskiej 67/10;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 20.09.2023r.

Protokolant

Malwina Zielińska

 

 

Gdynia, dnia 20.07.2023 roku

 

Sygn. akt VII N 1400/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1400/23 notariusz Aleksandrę Bukowską złożyła wykaz inwentarza po Mateuszu Murańskim o numerze PESEL 94121008377, zmarłym dnia 08.02.2023r. w Gdyni, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę

dostatecznie uzasadni.

 1. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 26.07.2023

Protokolant

Malwina Zielińska

 

 

Gdynia, dnia 23.06.2023 roku

 

Sygn. akt VII N 1200/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1200/23 Stefania i Zdzisław Majewscy  złożyli wykaz inwentarza po Danielu Majewskim  o numerze PESEL 96022008216, zmarłym dnia 02.11.2021r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Podolskiej 16/16;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 28.06.2023

Protokolant

Malwina Zielińska

 

 

Sygn. akt VII N 929/23                                       Gdynia, dnia 12.05.2023 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 929/23 Maciej Przekwas złożyła wykaz inwentarza po Krystynie Bogaleckiej  o numerze PESEL 49022218066, zmarłej dnia 22.07.2023r., której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Olsztyńskiej 35/5;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 16.05.2023

Protokolant

Malwina Zielińska

 

 

Sygn. akt VII N 877/23                                      Gdynia, dnia 11.05.2023 roku

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 877/23 Jolanta Thenberg złożyła wykaz inwentarza po Jarosławie Stajszczyku  o numerze PESEL 570428052508, zmarłym dnia 14.03.2023r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Abrahama 48B/10;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia 12.05.2023

Protokolant

Malwina Zielińska

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adrian Kraśniewski zawiadamia, że kancelaria w dniu 02.05.2023r. będzie nieczynna.

 

Sygn. akt VII N 179/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 179/23 Krzysztof i Piotr Kubiccy złożyli wykaz inwentarza po Teresie Kubickiej  o numerze PESEL 46091008165, zmarłej dnia 16.08.2022r., której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Swarzewskiej 60/12;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 01.02.2023 roku

 

Sygn. akt VII N 188/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 188/23 Barbara Ćwiek złożyła wykaz inwentarza po Lechu Ramczykowskim  o numerze PESEL 54021304818, zmarłym dnia 23.05.2022r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Wzgórze Bernadowo 123;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia  8.02.2023r.

Protokolant

Joanna Maryniewska

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Gdynia, dnia 01.02.2023 roku

 

Sygn. akt VII N 187/23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 187/23 Barbara Ramczykowska złożyła wykaz inwentarza po Lechu Ramczykowskim  o numerze PESEL 54021304818, zmarłym dnia 23.05.2022r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Wzgórze Bernadowo 123;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga zawiadamia, że kancelaria w dniu 23/12/2022r. będzie nieczynna dla interesantów.

Gdynia, dnia 14.12.2022 roku

 

Sygn. akt VII N 2392/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2392/22 notariusz Przemysław Kolbusz złożył wykaz inwentarza po Andrzeju Walkiewiczu, synu Mieczysława i Zofii, zmarłym dnia 04.11.2020r. w Gdyni, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

za zgodność

Gdynia, dnia  22.12.2022r.

st. sekretarz sądowy

Joanna Stańczak

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 14.12.2022 roku

 

Sygn. akt VII N 2394/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 2394/22 Krystyna Czech złożyła wykaz inwentarza po Alinie Talaśce (Talaśka)  o numerze PESEL 27053002445, zmarłej dnia 30.07.2022r., której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Wielkokackiej 16/61;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Gdynia, dnia  21.12.2022r.

Protokolant

Joanna Maryniewska

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 14.10.2022 roku

 

Sygn. akt VII Ns 667/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 667/22 Anna Kaczmarek złożyła wykaz inwentarza po Macieju Euzebiuszu Olejniczaku  o numerze PESEL 51121603971, zmarłym dnia 09.04.2022r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 43/4;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

za zgodność

Gdynia, dnia  17.10.2022r.

st. sekretarz sądowy

Ewelina Manista

 

 

 

 

Gdynia, dnia 17.08.2022 roku

 

Sygn. akt VII N 1493/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1493/22 notariusz Anna Kużelewska złożył wykaz inwentarza po Grzegorzu Pietrusze o numerze PESEL 72091008331, zmarłym dnia 25.03.2022r. w Otwocku, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 15.06.2022 roku

 

Sygn. akt VII N 1177/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1177/22 Mariusz Socha złożył wykaz inwentarza po Kazimierzu Sosze (Socha)  o numerze PESEL 52061012016, zmarłym dnia 11.03.2022r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Nauczycielskiej 5/68;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt VII N 1201/22

 

ZARZĄDZENIE

Dnia 29.06.2022 roku

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym: Anna Wleklińska - Iżewska

po rozpoznaniu w dniu 29.06.2022 roku w Gdyni

sprawy wszczętej na skutek złożenia przez notariusza Dawida Roszczyniałę prowadzącą kancelarię notarialną w Rumi wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą Albin Miąskowski SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO „ART SERVICE”  w spadku z siedzibą w Gdyni NIP 9580239566

z udziałem Wojciecha Miąskowskiego

 

zarządza:

ogłosić poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gdyni, o złożeniu wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą Albin Miąskowski SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO „ART SERVICE”  w spadku z siedzibą w Gdyni NIP 9580239566

 

 

 

 

Gdynia, dnia 15.04.2022 roku

 

Sygn. akt VII N 694/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 694/22 Stefan Kopczyński złożył wykaz inwentarza po Annie Borzyszkowskiej - Kopczyńskiej o numerze PESEL 47111305363, zmarłej dnia 13.12.2021r. w Gdańsku;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

Gdynia, dnia 08.04.2022 roku

 

Sygn. akt VII N 642/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 642/22 notariusz Łukasz Ganczewski złożył wykaz inwentarza po Macieju Karpińskim o numerze PESEL 67020309531, którego zwłoki znaleziono dnia 31.01.2022r. w Gdyni, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni (81-638) przy ul. Kwiatowej nr 38;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 18.03.2022 roku

 

Sygn. akt VII N 358/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 358/22 Teresa Kubicka  złożyła wykaz inwentarza po Janie Kubickim o numerze PESEL 48032410097, zmarłym dnia 09.06.2018r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Swarzewkiej 60/12;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku
  lub zapisobierca, albo wykonawca  testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Informacja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasza Deresiewicza o zamknięciu kancelarii w dniu 07 stycznia 2022 roku

Gdynia, dnia 13.12.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 2335/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2335/21 Michał Kornaus i Daniel Kornaus złożyli wykaz inwentarza po Alicji Kornaus o numerze PESEL 70112204409, zmarłej dnia 21.04.2021r., której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Gniewskiej 2-8/45;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 20.12.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 2414/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2414/21 Iwona i Tomasz Gajdowscy złożyli wykaz inwentarza po Pawle Gajdowskim o numerze PESEL 92091101896, którego zwłoki znaleziono dnia 30.06.2018r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 48/8;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 20.12.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 2475/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2475/21 notariusz Ewa Panc złożyła wykaz inwentarza po Alicji Apanowicz o numerze PESEL 29110600182, zmarłej dnia 24.03.2021r. w Gdańsku, której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Żwirki i Wigury 3/13;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Informacja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyny Lniskiej o zamknięciu kancelarii w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz 07 stycznia 2022 roku 

Informacja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesławy Sokólskiej o zamknięciu kancelarii w dniu 24 grudnia 2021r.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz Zastępca Wiesława Sokólska, Kancelaria komornicza nr II w Gdyni informuje, że dnia 14/12/2021 roku (wtorek) kancelaria będzie nieczynna z powodu przeprowadzju siedziby kancelarii. 

Od dnia 15 grudnia 2021 roku ulega zmianie adres Kancelarii komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosława Buzderewicza Zastępcy Wiesławy Sokólskiej oraz numer telefonu.

Nowy adres Kancelarii: 81-006 Gdynia, ul. Morska 242 (I piętro)

Nowy numer telefonu: 726 900 457

Gdynia, dnia 22.07.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1386/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1386/ Bożena Cebula, Gabriela Deja i Teresa Cechowska złożyły wykazy inwentarza po Romanie Żołnowskim o numerze PESEL 46112707174, zmarłym dnia 08.12.2017r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Władysława IV 28/17;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 10.09.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1717/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1717/21 Mirosław Ciejpa złożył wykazy inwentarza po Michale Ciejpie o numerze PESEL 85070608073, zmarłym dnia 11.02.2021r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Uranowej 21B/16;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 05.11.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 2070/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2070/21 Hanna Zgryźniak złożyła wykaz inwentarza po Adamie Szymańskim o numerze PESEL 36072308317, zmarłym dnia 19.12.2020r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138 m. 806;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 05.11.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 2104/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2104/21 Piotr Liszewski złożył wykaz inwentarza po Janie Liszewskim o numerze PESEL 47011807558, zmarłym dnia 06.10.2019r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Zamenhofa 3/34;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 15.11.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 2152/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 2152/21 Katarzyna Siedlecka złożyła wykaz inwentarza po Wiesławie Bogojle (Bogojło) o numerze PESEL 53090610970, zmarłym dnia 01.01.2021r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Rozewskiej 17/2;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Informacja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztofa Mówińskiego o zamknięciu kancelarii w dniu 12 listopada 2021r. z uwagi na ustalenie tego dnia dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 25 grudnia 2021 roku. 

Gdynia, dnia 22.10.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1954/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1954/21 Piotr Szołtun złożył wykaz inwentarza po Jakubie Szołtunie o numerze PESEL 53072310135, zmarłym dnia 06.04.2021r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Chylońskiej 132 B/ 2;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

Gdynia, dnia 22.10.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1955/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1955/21 Agnieszka Szołtun złożyła wykaz inwentarza po Jakubie Szołtunie o numerze PESEL 53072310135, zmarłym dnia 06.04.2021r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Chylońskiej 132 B/ 2;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

Gdynia, dnia 03.09.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1629/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1629/21 Włodzimierz Ufnal złożył wykazy inwentarza po Marii Ufnal - Sawali o numerze PESEL 35112600181, zmarłej dnia 15.12.2020r., której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138/707;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 03.09.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1665/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. w Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1665/21 notariusz Zofia Starzyńska złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą Jacek Bosak ZAKŁAD SPECJALISTYCZNY ROBÓT WIERTNICZYCH w spadku z siedzibą w Gdyni NIP 5860154969, należącego do Jacka Bosaka zmarłego dnia 12.04.2021r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

Gdynia, dnia 10.09.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1717/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1717/21 Mirosław Ciejpa złożył wykazy inwentarza po Michale Ciejpie o numerze PESEL 85070608073, zmarłym dnia 11.02.2021r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Uranowej 21B/16;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

Gdynia, dnia 13.08.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1367/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1367/21 Krzysztof Weyer złożył wykazy inwentarza po Danucie Weyer o numerze PESEL 41111200925, zmarłej dnia 28.11.2020r., której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Pionierów 1 A/15;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 23.08.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1456/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1456/21 notariusz Mateusz domaradzki złożył protokół złożenia wykazu inwentarza po Bożenie Kotlarz o numerze PESEL 63032412382, zmarłej dnia 08.01.2021r., której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów 3/4;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 23.08.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1431/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. w Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1431/21 Anna Kostecka zastępca notariusza Olgi Wawrzyszczyk - Raczyńskiej złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą „SAHARA” Henryk Synak w spadku z siedzibą w Gdyni NIP 5861623662, należącego do zmarłego Henryka Jana Synaka;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

Gdynia, dnia 26.05.2021 roku

 

Sygn. akt VII Ns 313/21

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 313/21, wnioskodawca Ewa Brzezińska złożyła sporządzony w dniu 02.06.2020 roku przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Przemysława Lorensa protokół spisu inwentarza majątku po Michale Brzezińskim PESEL 80111714414, zmarłym 25.11.2019r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Spis inwentarza sporządzony przez komornika w dniu 02.06.2020 roku, z mocy art. 6371 § 2 k.p.c. rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza.
 3. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 4. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

Gdynia, dnia 11.06.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1026/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. w Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1026/21 notariusz Paulina Kierus - Tunowska złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą AZALIA PIOTR ICEK w spadku z siedzibą w Gdyni NIP 9581371888, należącego do Piotra Icka zmarłego dnia 28.03.2021r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 16 lipca 2020 roku

 

Sygn. akt VII N 759/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 759/20, Izabela Maria Walkowiak złożyła wykaz inwentarza po Andrzeju Wawrzyńcu Warmowskim, PESEL 49100204819, zmarłym 23 września 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 23.06.2021 roku

 

Sygn. akt VII Ns 8/20

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 8/20 Marek Kowalczyk złożył wykaz inwentarza po Józefie Kowalczyku urodzonym w dniu 06.07.1931r. w Gomulinie, zmarłym dnia 01.02.2016r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Godebskiego 7/8;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 22.03.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 460/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. w Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 460/21 notariusz Łukasz Bieliński złożył wykaz inwentarza po Piotrze Wieckim PESEL 80121403052 zmarłym dnia 24.09.2020r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ul. Żelaznej 16B/20;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 29 marca 2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1825/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1825/20 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 09 grudnia 2020 roku za numerem Repertorium A 4767/2020 przed notariuszem Joanną Solecką prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdyni, obejmujący złożony przez Katarzynę Marię Borzycką jako zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwa Jędrzeja Modesta Borzyckiego, wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Jędrzeju Modeście Borzyckim, PESEL 70112000777, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Jędrzej Borzycki KANGUR w spadku w Gdyni, zmarłym 01 listopada 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 29 marca 2021 roku

 

Sygn. akt VII N 347/21

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 347/21, Joanna Dudkowska złożyła wykaz inwentarza po Marii Miecznikowskiej PESEL 66061706303, zmarłej 22 listopada 2020 roku, ostatnio zamieszkałej w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 29 marca 2021 roku

 

Sygn. akt VII N 193/21

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 193/21, Tomasz Brzuzy złożył wykaz inwentarza po Tadeuszu Brzuzy PESEL 57111605813, zmarłym 14 lutego 2019 roku, ostatnio zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 23.04.2021 roku

 

Sygn. akt VII N 588/21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 588/21 Halina Murawska złożyła wykaz inwentarza po Luizie Wiszniewskiej - Mazgiel o numerze PESEL 40120204320, zmarłej dnia 14.09.2020r, której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Kopernika 12/10 ;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 15 marca 2021 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1219/20

 

OGŁOSZENIE

 1. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie VII Ns 1219/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwonę Miotk, spisu inwentarza majątku pozostałego po Zbigniewie Janie Nadolskim, synu Władysława i Marianny, PESEL 49071201819, zmarłym 18 czerwca 2015 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 03 lutego 2021 roku

 

Sygn. akt VII N 1889/20

 

OGŁOSZENIE

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1889/20 Anita Brzezińska i Judyta Brzezińska złożyły wykaz inwentarza po Tadeuszu Brzezińskim PESEL 50070516815, zmarłym 25 lipca 2014 roku, ostatnio zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 07 stycznia 2021 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1097/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 07 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie VII Ns 1097/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Marii Bernadetcie Kubickiej, córce Franciszka i Ireny, PESEL 52110315804, zmarłej 09 października 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 07 stycznia 2021 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1139/20

 

OGŁOSZENIE

 1. Postanowieniem z dnia 07 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie VII Ns 1139/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzynę Lniską, spisu inwentarza majątku pozostałego po Irenie Chrabańskiej, córce Tadeusza i Czesławy, PESEL 40090814107, zmarłej 14 września 2020 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Gdynia, dnia 29 grudnia 2020 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1113/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 roku wydanym w sprawie VII Ns 1113/20

referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Genowefie Sieradzkiej-Waloski, córce Stefana i Anny, PESEL 27100409083, zmarłej 17 marca 2020 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 29 grudnia 2020 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1058/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 roku wydanym w sprawie VII Ns 1058/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Dariuszu Wiesławie Olenderze, synu Kazimierza i Krystyny, PESEL 68060911454, zmarłym 23 września 2020 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 14 grudnia 2020 roku

 

Sygn. akt VII Ns 610/20

 

OGŁOSZENIE

 1. Postanowieniem z dnia 26 października 2020 roku wydanym w sprawie VII Ns 610/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolantę Tilsa, spisu inwentarza majątku pozostałego po Mieczysławie Bogdanie Hirszlerze, synu Jana i Danuty, PESEL 55101702638, zmarłym 12 września 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 09 listopada 2020 roku

 

Sygn. akt VII Ns 668/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 09 listopada 2020 roku wydanym w sprawie VII Ns 668/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Marianie Karasińskim, synu Stanisława i Marianny, PESEL 29080705096, zmarłym 14 listopada 2014 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 27 listopada 2020 roku

 

Sygn. akt VII Ns 618/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 27 listopada 2020 roku wydanym w sprawie VII Ns 618/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Józefie Gabrielu Wojsław, synu Józefa i Jadwigi, PESEL 58030904872, zmarłym dnia 07 stycznia 2020 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adrian Kraśniewski zawiadamia, że kancelaria w dniu 14 sierpnia 2020 roku będzie nieczynna dla interesantów.

Gdynia, dnia 29 czerwca 2020 roku

 

Sygn. akt VII Ns 476/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie VII Ns 476/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Jerzym Janie Przygoda synu Jana i Stefanii PESEL 56031618316, zmarłym 04 maja 2019 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 02 czerwca 2020 roku

 

Sygn. akt VII N 227/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 227/20, Zofia Rosa złożyła wykaz inwentarza po Marianie Włodzimierzu Rosa PESEL 47071609170, zmarłym 10 września 2019 roku, ostatnio zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz Kancelaria Komornicza nr II w Gdyni informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 roku (piątek) kancelaria będzie nieczynna.

Gdynia, dnia 09 kwietnia 2020 roku

Sygn. akt VII Ns 1231/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 09 kwietnia 2020 roku wydanym w sprawie VII Ns 1231/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Jerzym Przybyt, synu Jana i Ireny, PESEL 45041401959, zmarłym dnia 13 maja 2018 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 27 lutego 2020 roku

 

Sygn. akt VII Ns 95/20

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2020 roku wydanym w sprawie VII Ns 95/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Wandzie Zofii Krajewskiej, PESEL 37111203761, zmarłej 12 kwietnia 2019 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzzysztof Mówiński Kancelaria Komornicza informuje, iż dnia 27 grudnia  2019 roku kancelaria będzie nieczynna.

Gdynia, dnia 09 grudnia 2019 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1155/19

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 09 grudnia 2019 roku wydanym w sprawie VII Ns 1155/19 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Romanie Szymonie Bardońskim, synu Franciszka i Moniki PESEL 62072404210, zmarłym dnia 02 kwietnia 2019 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 09 grudnia 2019 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1485/19

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 09 grudnia 2019 roku wydanym w sprawie VII Ns 1485/19 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Danucie Grochowskiej córce Franciszka i Czesławy, PESEL 54061908344, zmarłej 30 lipca 2019 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 18.11.2019 roku

 

Sygn. akt VII N 1424/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1424/19 Urszula Arendt złożyła wykaz inwentarza po Jerzym Arendcie PESEL 48020700393, zmarłym dnia 07.05.2019r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni (81-189) przy ulicy Maciejewicza 3A/3;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 18.11.2019 roku

 

Sygn. akt VII N 1538/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII N 1538/19 Mariusz i Paweł Pikulowie złożyli wykaz inwentarza po Jadwidze Pikul PESEL 44041304828, zmarłej dnia 11.01.2019r., której ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Chylońskiej 51/20;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 07.10.2019 roku

 

Sygn. akt VII N 1106/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1106/19 Marek Mielczarek złożył wykaz inwentarza po Ryszardzie Mielczarku PESEL 42072902710, zmarłym dnia 04.01.2019r., którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni (81-181) przy ulicy Unruga 57B/10;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 17.09.2019 roku

 

Sygn. akt VII N 1020/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1020/19 Magdalena Bartłomiejczyk złożyła wykaz inwentarza po Marii Murglin PESEL 47012605483, zmarłej dnia 31.08.2018r., którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni (81-016) przy ulicy Chylońskiej 249/92;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwona Miotk Kancelaria Komornicza Nr VIII informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art.8 ust.9 ustawy z dnia 22 marca 2018 o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018, poz. 771) w związku z zaległością wynikającą z art.10 ust.5 ustawy, w dalszym ciągu nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Gdynia, dnia 03 czerwca 2019 roku

 

Sygn. akt VII Ns 623/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 623/19 notariusz Anna Bladowska złożyła wykaz inwentarza po Michale Lesznerze PESEL 92081804750, zmarłym dnia 16.02.2019r., którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni (81-603) przy ulicy F. Sokoła 25/20;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 10 maja 2019 roku

 

Sygn. akt VII Ns 467/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 467/19 Dorota Weber złożyła wykaz inwentarza po Jacku Brzozeckim PESEL 68032705838, zmarłym dnia 03.09.2018r., którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni (81-591) przy ulicy Rdestowej 33D/11;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 09 kwietnia 2019 roku

 

Sygn. akt VII Ns 454/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 454/19 Michał Bas złożył wykaz inwentarza po Bogdanie Basie PESEL 55062006857, zmarłym dnia 29.09.2018r., którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni przy ulicy Dreszera 26B/4;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 14 marca 2019 roku

 

Sygn. akt VII Ns 75/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 75/19 Piotr Świtowski złożył wykaz inwentarza po Barbarze Świtowskiej PESEL 58052008545, zmarłej dnia 01 czerwca 2018 roku, której ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni (81-526) przy ulicy Jodłowej 3/5;
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 14 lutego roku

 

Sygn. akt VII Ns 211/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 211/19 Klaudia Sabina Bąkowska i Bartosz Kamil Antkowiak złożyli wykaz inwentarza po Dariuszu Zdzisławie Antokowiaku PESEL 68030410455, zmarłym dnia 09.11.2018r., którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Wiejskiej 22/28 m.11.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 30 listopada 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 781/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 781/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Michale Kąkolu PESEL 82080606255, zmarłym dnia 20 grudnia 2107 roku w Arrecife (Hiszpania), ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 09 listopada 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1416/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1416/18 Ewa Kąkol-Kulmatycka złożyła wykaz inwentarza po Krystynie Kąkol PESEL 39052405129, zmarłej 30 września 2018 roku, ostatnio zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Chylońskiej 203/46.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 30 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1396/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1396/18 Marzena Makowska - Bruzdowicz złożyła wykaz inwentarza po Jacku Sebastianie Bruzdowiczu PESEL 52053104972, zmarłym dnia 20 września 2015 roku, którego ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się w Gdyni przy ulicy Szafranowej 18B m. 8.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 10 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1227/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1227/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 11 września 2018 roku za numerem Repertorium A 2190/2018 przed notariuszem Natalią Bielińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdyni, obejmujący złożony przez Agnieszkę Zanisenko wykaz inwentarza po Mirosławie Józefie Zanisenko synu Józefa i Marty PESEL 60122811052, zmarłym dnia 06 marca 2018 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 18 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1302/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1302/18 Alicja Kwidzińska złożyła wykaz inwentarza po Januszu Jacku Ostrowskim PESEL 60020905257, zmarłym dnia 15 stycznia 2017 roku, którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni przy ulicy Kurpińskiego 11 A/9.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 10 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1288/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1288/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 27 września 2018 roku za numerem Repertorium A 4947/2018 przed notariuszem Adamem Doboszem w Kancelarii Notarialnej w Miastku, obejmujący złożony przez Mateusza Brylowskiego wykaz inwentarza po Krzysztofie Brylowskim synu Gerarda i Gabrieli PESEL 77101701790, zmarłym dnia 24 lipca 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 15 października 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1353/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1353/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 13 sierpnia 2018 roku za numerem Repertorium A 4094/2018 przed notariuszem Danutą Wróbel prowadzącą Kancelarię Notarialną w Toruniu, obejmujący złożony przez Mirosławę Kazimierę Milkowską wykaz inwentarza po Elżbiecie Grażynie Dębskiej, córce Henryka i Stefanii, PESEL 46021900545, zmarłej 05 września 2015 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 139/161.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 28 września 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 959/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 959/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Przemysławie Edwardzie Kubańskim PESEL 74060200193, którego zwłoki znaleziono w dniu 16 maja 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Kartuskiej 65A/9, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Ewie Zamiela.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 26 września 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1252/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1252/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 28 sierpnia 2018 roku za numerem Repertorium A 4593/2018 przed notariuszem Mirosławem Kuleszą prowadzącym Kancelarię Notarialną w Gdańsku, obejmujący złożony przez Przemysława Łukasza Rozestwińskiego wykaz inwentarza po Zenonie Stanisławie Rozestwińskim synu Jana i Jadwigi PESEL 44112302030, zmarłym dnia 31 maja 2018 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Swarzewskiej 56C/12.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 29 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 880/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 880/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 22 czerwca 2018 roku za numerem Repertorium A 2428/2018 przed notariuszem Agnieszką Oleszczuk-Kowalską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdyni, obejmujący złożony przez Stefanię Makowską i Roberta Makowskiego wykaz inwentarza po Marku Wacławie Makowskim synu Artura i Jadwigi PESEL 46050205255, zmarłym dnia 21 października 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka 231B/14.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sygn. akt VII Ns 823/18

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 19 czerwca 2018 roku

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni

w VII Wydziale Cywilnym: Aneta Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 roku w Gdyni

sprawy wszczętej na skutek złożenia przez Dominikę Cegielską wykazu inwentarza po Rafale Cegielskim

 

zarządza:

ogłosić poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gdyni, o złożeniu wykazu inwentarza po Rafale Cegielskim.

Gdynia, dnia 11 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 755/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 755/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Mirosławie Kazimierzu Sielskim PESEL 60030411658, zmarłym dnia 08 września 2006 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 20 czerwca 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 736/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 736/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Zbigniewie Stanisławie Samborskim PESEL 31040602217, zmarłym dnia 26 marca 2014 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Gdynia, dnia 30 maja 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 669/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 669/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Elżbiecie Gruszeckiej-Musiatowicz PESEL 45070705507, zmarłej dnia 03 maja 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Gdynia, dnia 30 kwietnia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 416/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 416/18 Henryka Czywczyńska złożyła wykaz inwentarza po Kazimierzu Czywczyńskim PESEL 31011801476, zmarłym dnia 17 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Strażackiej 12/74.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 28 lutego 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 285/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 285/18 Radosław Pelowski w imieniu którego działają przedstawiciele ustawowi Mirosław Pelowski i Ewa Pelowska złożył wykaz inwentarza po Wiesławie Kowalczyku, zmarłym dnia 01 lutego 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Frezerów 20.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Sygn. akt VII Ns 724/18

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VII Ns 724/18  Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po po Bogdanie Oworuszko  PESEL 42011801557, synu Kazimierza i Reginy, zmarłym dnia 06.04.2018 roku w Gdańsku,  ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Krętej 16 , zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 30 kwietnia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 416/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 416/18 Henryka Czywczyńska złożyła wykaz inwentarza po Kazimierzu Czywczyńskim PESEL 31011801476, zmarłym dnia 17 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Strażackiej 12/74.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Gdynia, dnia 17 stycznia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 40/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 40/18 Andrzej Cybowicz złożył wykaz inwentarza po Dariuszu Cybowiczu PESEL 61042101070, zmarłym dnia 22 listopada 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Gen. Orlicz-Dreszera 26E/3.
 2. Ze złożonymi wykazami inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 29 stycznia 2018 roku

 

Sygn. akt VII Ns 127/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 127/18 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 19 stycznia 2018 roku za numerem Repertorium A 130/2018 przed notariuszem Maciejem Marchlewiczem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Gdyni, obejmujący złożony przez Karinę Magdalenę Wierzbowską wykaz inwentarza po Pawle Adrianie Żydaku PESEL 87041200237, zmarłym dnia 29 października 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Aluminiowej 7/2.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sygn. akt VII Ns 230/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 230/18 Agnieszka Zarembska i Krzysztof Czyżewski  złożyli wykaz inwentarza po Ewie Czyżewskiej PESEL 53021301948 , zmarłej dnia 16.11.2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Jastrzębia 13/29.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 30 listopada roku 2017 r.

 

 

 

Sygn. akt VII Ns 1146/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1146/17 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Rafale Capała PESEL 86011303350, synu Przemysława i Marii Hanny, zmarłym dnia 08.11.2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni,

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 29 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1635/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1635/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Kazimierzu Bernardzie Morońskim PESEL 57052017793, zmarłym dnia 05 listopada 2006 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Halickiej 36a.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 20 listopada 2017 roku

 

 

 

Sygn. akt VII Ns 1562/17

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1562/17 Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Krystianie Konkol  PESEL 53051811659, synu Antoniego i Małgorzaty , zmarłym  dnia 07.05.2007 roku w Bergen (Norwegia)  ,  ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Sandomierskiej 1A/4 , zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 20 października 2016 roku

 

 

 

Sygn. akt VII Ns 2724/16

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 października 2016 roku wydanym w sprawie VII Ns 2724/16 starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku pozostałego po Janinie Stanisławie Jarosz PESEL 26050803363, córce Czesława i Marii, zmarłej dnia 09.03.2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni, zlecając jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosławowi Buzderewiczowi,

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 22 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1817/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1817/17 Zofia Babij złożyła dwa wykazy inwentarza po Stefanie Babij PESEL 55090210532, zmarłym dnia 10 września 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Zielonej 11B/7.
 2. Ze złożonymi wykazami inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 15 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1715/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1715/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Adamie Leszku Jakubiec PESEL 59091309013, zmarłym dnia 26 lutego 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 14 listopada 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1473/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1473/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Alicji Helenie Rutkowskiej PESEL 46112804901, zmarłej dnia 18 lipca 2009 roku w Gdyni, ostatnio zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Gorczycowej 14B/2.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Gdynia, dnia 24 października 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1223/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 24 października 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 1223/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Lechu Pieniążek synu Józefa i Zofii PESEL 53011905813, zmarłym dnia 27 sierpnia 2008 roku na pokładzie statku „Stipe-Tide” na pełnym morzu, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Żuławskiej 19,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 14 lipca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 1199/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 1199/17 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 05 lipca 2017 roku za numerem Repertorium A 2463/2017 przed notariuszem w Gdyni Anną Tarasiuk, obejmujący złożony przez Dorotę Jarmuła i Karinę Karolinę Staszewską wykaz inwentarza po Henryku Leonie Staszewskim PESEL 43100107059, zmarłym dnia 11 maja 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Cechowej 30/3.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2017 r..pdf

Adres mailowy służący zgłaszaniu problemów związanych z występowaniem zjawiska mobbingu w sądach powszechnych: antymobbing@ms.gov.pl

Gdynia, dnia 29 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 887/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 887/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Januszu Stanisławie Ciesiółka PESEL 57060501334, zmarłym dnia 29 lutego 2016 roku w Gdyni, ostatnio zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Apollina 34.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 20 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 953/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 953/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Tomaszu Stachowskim PESEL 73061702239, zmarłym dnia 08 grudnia 2009 roku w Rumi, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy mjr. Henryka Sucharskiego 27D/9,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 09 czerwca 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 999/17

O G Ł O S Z E N I E

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 999/17 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 02 czerwca 2017 roku za numerem Repertorium A 1227/2017 przed notariuszem w Gdyni Maciejem Marchlewiczem, obejmujący złożony przez Marka Macieja Bieniasza, Joannę Martę Lompert i Monikę Agnieszkę Poklękowską wykaz inwentarza po Teresie Wandzie Bieniasz PESEL 50010506564, zmarłej dnia 25 września 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Narcyzowej 7/82.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Gdynia, dnia 09 maja 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 775/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt VII Ns 775/17 Mirosław Czaplewski złożył wykaz inwentarza po Irenie Genowefie Czaplewskiej PESEL 30010301963, zmarłej dnia 27 maja 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Gniewskiej 30/1.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
 3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Gdynia, dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 629/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 629/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Mirosławie Tadeuszu Portasińskim PESEL 61121906516, zmarłym dnia 11 listopada 2012 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 34/24.
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 25 kwietnia 2017 roku

 

Sygn. akt VII Ns 517/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 517/17 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Jerzym Adamie Reiter PESEL 61011405776, zmarłym dnia 19 maja 2010 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ulicy Zbożowej 32B/7a,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Gdynia, dnia 10 stycznia 2017 roku

Sygn. akt VII Ns 3045/16

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2017 roku wydanym w sprawie VII Ns 3045/16 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni zarządził sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza majątku pozostałego po Jacku Sławińskim PESEL 50032513137, zmarłym dnia 09 lipca 2011 roku w Londynie, ostatnio zamieszkałym w Londynie 174 B Queens Road London, którego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce znajdowało się w Gdyni przy ulicy Biskupa Dominika 17/15,
 2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym w sprawie VII Ns 2025/16 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Henryki Portasińskiej, Marii Jolanty Uzdrowskiej i Krzysztofa Wojciecha Potrasińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Tadeuszu Portasińskim, s. Władysława i Henryki, urodzonym w dniu 19 grudnia 1961 roku w Gdyni, ostatnio zamieszkałym w Gdyni, zmarłym w dniu 11 listopada 2012 roku w Gdyni. W skład spadku wchodzi udział 1/6 w spółdzielczym prawu do lokalu mieszkalnego położonym w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 34/24 w Gdyni oraz długi względem wierzycieli Skarbu Państwa – ZUS w Gdańsku (Funduszu Alimentacyjnego) i ZUS w Gdyni, KRUK S.A. we Wrocławiu, Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w Gnieźnie, Gminy Miasta Gdańsk – Zarządu Transportu Miejskiego, Raportu S.A. w Koszalinie, Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie, EGB Investments S.A. w Bydgoszczy oraz For-Net S.A. w Krakowie.

Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku i może ono zostać stwierdzone na rzecz Gminy Miasta Gdyni.”

 

Sygn. akt VII Ns 2677/16

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt VII Ns 2677/16, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 25 września 2016 roku za numerem Repertorium A 7447/2016 przed notariuszem w Gdańsku Renatą Górską, obejmujący złożony przez Jakuba Mateusza Zdebskiego i Mikołaja Zdebskiego wykaz inwentarza po Bożenie Barbarze Zdebskiej córce Mirosława i Barbary PESEL 59051404485, zmarłej dnia 21 czerwca 2016 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.


Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

„W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym w sprawie VII Ns 1639/14 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Wiesławie Fobke z domu Duda, urodzonej w dniu 23 lipca 1953 roku w Nowym Mieście Lubawskim, ostatnio zamieszkałej przy ul. Widnej 3/58 w Gdyni, zmarłej w dniu 15 listopada 2013 roku w Gdyni. W skład spadku wchodzi między innymi zadłużenie względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku i może ono zostać stwierdzone w całości na rzecz Gminy Miasta Gdyni.”