Oddział Finansowy

Odsłuchaj Wydrukuj

pok. 40 (parter)

Główna Księgowa - Kierownik oddziału: Jolanta Rybicka

Zakres działania: zajmuje się sprawami finansowymi, budżetowymi, księgowymi i kasowymi Sądu Rejonowego w Gdyni

tel. 58 76 56 178, 58 76 56 131

e-mail: oddzial.finansowy@gdynia.sr.gov.pl

Do zadań Oddziału Finansowego należy w szczególności:

1)   prowadzenie rachunkowości Sądu oraz obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

a)   właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b)    prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

2)   prowadzenie ksiąg rachunkowych z wyłączeniem ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz należności sądowych,

3)   rozliczanie inwentaryzacji,

4)   kontrola przestrzegania w Sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów i dyscypliny finansów publicznych,

5)   prowadzenie gospodarki finansowej Sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej w szczególności na:

      a)   wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji,

      b)    organizowaniu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

6)   przygotowywanie przy współpracy z właściwym dysponentem budżetu Sądów na obszarze apelacji projektu planu finansowego oraz planu finansowego, w tym w układzie zadaniowym, a następnie wykonywanie budżetu Sądu,

7)   opracowywanie w porozumieniu z właściwym dysponentem budżetu Sądów na obszarze apelacji harmonogramu realizacji budżetu Sądu,

8)   przygotowywanie projektów zmian w planach finansowych Sądu i dokonywania zmian w planach finansowych,

9)   dysponowanie rachunkami bieżącymi Sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,

10)   monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji w tym zakresie,

11)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej w zakresie finansowym na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

12)   sporządzanie sprawozdań finansowych,

13)   realizowanie obowiązków płatnika na podstawie odrębnych przepisów.