Skargi i wnioski

Odsłuchaj Wydrukuj

Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Gdyni

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Gdyni.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni, plac konstytucji 5, 81-354 Gdynia, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: administracja@gdynia.sr.gov.pl, a także w formie ustnej do protokołu - w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gdyni, pok. 238.

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków skargi lub wniosku w powyższym terminie powoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu, w szczególności skargi dotyczące treści orzeczeń sądowych. Jeżeli jednak taka skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni niezwłocznie przekazuje skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) - Rozdział 5a „Tryb rozpatrywania skarg i wniosków”
    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524)