DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LICENCJI OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY SR W GDYNI"

Wydrukuj

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) zwanej dalej ustawą PZP.

1.Ogłoszenie

2.SIWZ

3.Formularz_ofertowy_cz.I.

4.Formularz_ofertowy_cz.II.

5.Oświadczenie o grupie kapitałowej.

6.Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.Wzór umowy.