III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek 
ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel. (058)  76 56 147
fax. (058) 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR 
Marcin Matusiak, Zastępca SSR Beata Przybyłowska
przyjęcia interesantów: wtorek  9.00-10.40

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Owczarek

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych i inne sprawy przekazane do rozpoznania na podstawie odrębnych przepisów.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )